مطابق ماده یک قانون نحوه اهدای جنین، جنین اهدایی باید از تلقیح خارج از رحم زوجین قانونی و شرعی حاصل و با موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم متقاضی منتقل شود. در تمام بندهای شش گانه ماده 2 لفظ «زوجین» به کار رفته است. درمواد 3 و 4 همین قانون نیز عبارت «زوجین اهداگیرنده جنین» و «زوجین متقاضی» به کار رفته است. آیین نامه اجرایی قانون نیز علاوه بر به کار بردن الفاظ «زوج های قانونی و شرعی» و «زوج های واجد شرایط مقرر» در ماده یک، در مواد 2 و 4 آیین نامه صراحتا قید نموده که زوج های اهداکننده جنین و زوج های متقاضی جنین باید دارای شرایطی باشند که یکی از آن شرایط عبارت از «رابطه ی زوجیت قانونی و شرعی» می باشد.
اما اینکه این شرط در هریک از زوجین اهداکننده و دریافت کننده چه زمانی باید احراز شود؟
1- زمان احراز رابطه زوجیت اهداءکنندگان
احراز شرط وجود رابطه زوجیت در زوجین اهداکننده در زمان تحقق عمل اهداء ضرورت دارد. به عبارت دیگر در زمان دریافت اسپرم و تخمک از اهداکنندگان وجود علقه زوجیت میان آنان ضروری است. اما در زمان انتقال جنین به رحم متقاضی وجود این شرط ضرورتی ندارد زیرا قانون، وجود رابطه ی زوجیت را در اهداءکنندگان به منظور جلوگیری از اختلاط انساب و ممنوعیت شرعی ترکیب و تلقیح اسپرم و تخمک اشخاص فاقد رابطه زوجیت از نظر برخی از فقهاء، در زمان تحقق عمل اهداء و تلقیح سلول جنسی آنها ضروری دانسته است. بنابراین وجود رابطه زوجیت بین اهداکنندگان در زمان دریافت سلول جنسی از آنها ضرورت دارد و دوام رابطه زوجیت میان آنها بعد از تشکیل جنین (از این بابت) ضروری به نظر نمی رسد.
2- زمان احراز رابطه زوجیت میان اهداءگیرندگان
از ظاهر قانون و آیین نامه اجرایی آن، به نظر می رسد که وجود این علقه باید در زمان اهداء و دریافت جنین احراز شود. با توجه به از یک طرف مدت مشخصی در قانون و آیین نامه آن جهت احراز این رابطه مشخص نشده است و از طرف دیگر، در قانون و آیین نامه عبارت « زوج های متقاضی جنین اهدایی» به کار رفته است شاید بتوان گفت که احراز رابطه زوجیت در زمان تقاضای دریافت جنین نیز کافی است. رویه مراکز درمان ناباروری نیز آن است که رضایت و موافقت کتبی و قطعی زوجین نابارور و متقاضی جنین را قبل از آغاز عملیات دریافت و انتقال جنین احراز و ثبت می نمایند.
سوالی که مطرح است این که، عملیات اهداء و انتقال جنین جنین به طور متوسط به 2-3 ماه زمان نیاز دارد حال اگر در خلال این مدت رابطه زوجیت میان متقاضیان جنین به یکی از طرق انحلال نکاح همانند طلاق یا فوت یکی از طرفین منحل شده باشد در این وضعیت تکلیف چیست؟ آیا قانونا می توان جنین را به رحم زن متقاضی انتقال داد؟ آیا مراکز درمانی از انتقال جنین در چنین وضعتی ممنوع نیستند؟
از لحن قانون و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مذاکرات تدوین کنندگان آیین نامه این گونه بر می آید که وجود رابطه زوجیت میان اهداءگیرندگان جنین هم در زمان اهداء و هم در زمان دریافت جنین ضرورت دارد. علت این مساله آن است که نوزاد حاصل از جنین اهدایی، در صورت فوت شوهر زن متقاضی، حمایت های قانونی و خانوادگی لازم را از دست می دهد و تولد چنین کودکانی ممکن است منجر به اختلافات خانوادگی متعددی گردد که زندگی آتی آنان را به خطر انداخته و حتی اصل حیات آنها را در معرض تهدید جدی قرار دهد. بنابراین برای جلوگیری از چنین خطراتی به نظر می رسد که احراز بقاء و دوام رابطه زوجیت زوجین متقاضی جنین، در زمان انتقال جنین ضرورت دارد و حتی حضور شوهر زوج متقاضی در زمان انتقال جنین به رحم همسرش ضروری است.
بر کسی پوشیده نیست که یکی از هدف های اصلی قانون گذار از وضع قانون نحوه ی اهدای جنین این بوده است که با فراهم کردن زمینه برای بچه دار شدن زوجین نابارور از طریق فناوری اهداء و انتقال جنین، از جدایی آنها به بهانه نداشتن فرزند جلوگیری نماید حال اگر آنان به هیچ وجه حتی به خاطر طفل معصومی که قرار است وارد زندگی آنها شود راضی به ادامه زندگی مشترک با هم نباشند و خود خواهانه اصرار بر طلاق کنند، دلیلی وجود ندارد که قانون گذار اجازه دهد که در چنین جو متشنجی که هیچ نشانه ای از یک خانواده گرم و صمیمی در آن وجود ندارد، کودکی وارد شود که به یک خانواده ای نیاز دارد که در آن پدر و مادرش با همدلی و هم زبانی و ایثار و فداکاری محیط آرام و مساعدی را برای رشد و پرورش او فراهم کنند. همین مساله یکی از نگرانی های بزرگ برخی از فقهاء و مخالفین اهدای جنین همین مساله دریافت جنین توسط زنان مجرد یا مطلقه بود که خوشبختانه در قانون و آیین نامه به شرط وجود رابطه زوجیت دریافت کنندگان تصریح شده است و به همین منظور نیز باید چنین رابطه ای در زمان انتقال جنین احراز شود.
گفتار پنجم- شرعی و قانونی بودن رابطه زوجیت

متن کامل در سایت امید فایل 

در ماده یک قانون مزبور عبارت «زوج های قانونی و شرعی» بکار رفته است. آیین نامه اجرایی قانون نیز ضمن به کار بردن عین همین عبارت در ماده یک، در ماده دو نیز احراز «علقه و رابطه ی زوجیت قانونی و شرعی» را در زوج های اهداکننده و اهداگیرنده جنین ضروری دانسته است. به کار بردن زوجیت قانونی و زوجیت شرعی در کنار همدیگر ممکن است این ابهام را به بوجود آورد که آیا زوجیت شرعی با زوجیت قانونی متفاوت است؟ اگر اینگونه نیست پس چرا قانون گذار در کنار زوجیت قانونی، زوجیت شرعی را نیز بکار برده است؟ به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون و آیین نامه عالما و عامدا زوجیت قانونی و زوجیت شرعی را در کنار یکدیگر به کار برده اند. دلیل این کار آنان می تواند این بوده باشد که گرچه در غالب موارد به جهت انطباق مقررات ازدواج در حقوق ایران با موازین شرعی، این دو عبارت بر هم منطبق می باشند و ازدواج قانونی در عین حال ازدواج شرعی نیز محسوب می شود اما موارد متعددی وجود دارد که این دو عبارت با هم انطباق ندارند. مثال برای موردی که ازدواج قانونی است اما شرعی بودن آن احراز نشده است؛ اگر زن وشوهر خارجی وفق مقررات قانون دولت متبوع خود در کشور خودشان ازدواج کرده و سپس به تابعیت جمهوری اسلامی ایران داخل شوند. در چنین شرایطی دادگاه و مراکز درمان ناباروری مطابق قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه درمحاکم» مصوب دهم مرداد سال 1312 باید جهت احراز صحت نکاح به مقررات شرعی مذهبی که شوهر پیرو آن است مراجعه کنند و ممکن است مذهب شوهر چنین ازدواجی را غیر شرعی اعلام نماید و به این جهت با وجود احراز علقه زوجیت قانونی، زوجیت شرعی آنها احراز نشود. ازدواج مرد با همسر دوم بدون رعایت مقررات مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 و همچنین رسمی نبودن ازدواج و عدم ثبت نکاح دائم توسط زوجین، از مواردی است که ازدواج شرعی است اما غیر قانونی تلقی می شود.

Related Posts

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

  عنوان کامل پایان نامه :  نفت ایران در گذر زمان متن کامل در سایت امید فایل  قسمتی از متن پایان نامه :    گفتار سوم :امتیاز نامه دادرسی در سال 1901م/ 1280 شمسی مظفر Read more...

پایان نامه ارشد

پايان نامه ارشد اقتصاد : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

  عنوان کامل پایان نامه :  مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره قسمتی از متن پایان نامه : ارتباط واقعی ارتباطات تجاري، یکی از بیشترین کانال هاي واقعی مطالعه Read more...

پایان نامه ارشد

دانلود پايان نامه : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350 قسمتی از متن پایان نامه : هم­چنین در الگوی (4-12) وجود یک رابطه­ی Read more...