منابع پایان نامه ارشد با موضوع پیشرفت شهر، مناطق دهاتی، جامعه آماری، اجناس زراعی

3-3-7-2- جلگهای رسوبی و رود خونه ای 75
3-3-7-3- ماسه های ساحلی 75
3-3-8- پوشش گیاهی 75
3-3-8-1- پوشش جنگلی 75
3-3-8-2- پوشش مرتعی 76
3-4- ویژگیای اجتماعی و جمعیتی 76
3-4-1- تعدادجمعیت در سالهای آماری 77
3-4-2- اندازه رشد جمعیت 81
3-4-3-پخش و تراکم جمعیت 82
3-4-4- ساختار جنسی، نسبت جنسی 82
3-4-5- سواد وآموزش 84
3-5- ساختار اقتصادی 85
3-5-1- کشاورزی 85
3-5-1-1- زراعت 85
3-5-1-2- باغداری 89
3-5-1-3- دامداری 90
3-5-1-4- پرورش پرندگان 91
3-5-1-5- پرورش ماهی 92
3-5-2- خدمات 92
3-5-3- صنعت 93
فصل چهارم: جدا سازی بررسی داده ها و یافته های تحقیق
4-1 یافته های تحقیق 96
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و جواب فرضیاته.
5-1 بحث و نتیجه گیری 127
5-2 جواب فرضیات 129
5-3 پیشنهادات 131
منابع و مأخذ 132

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 درصد و میانگین رطوبت نسبی ایستگاه رشت 70
جدول 3-2 جهت باد پیروز هرساله درشهر رشت 71
جدول 3-3 تغییرات جمعیت در سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 78
جدول 3-4 تعداد خونواده در سالهای 1375 و 1385 و1390دهستان پیربازار 78
جدول 3-5 بعد خانواردر سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 79
جدول 3-6 تعداد جمعیت، خونواده و بعد خانواردرروستاهای دهستان پیربازار (1385) 80
جدول 3-7 تحولات جمعیتی روستاهای دهستان پیر بازار در طول سالهای 85- 75 81
جدول 3-8 تراکم جمعیت در سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 82
جدول 3-9 ساختار جنسی، نسبت جنسی درروستاهای دهستان پیر بازار (1385) 83
جدول 3-10سواد و آموزش و درصد با سوادی در دهستان پیربازار (1385) 84
جدول 3-11 مساحت اراضی کشاورزی دهستان پیر بازار(1388) 86
جدول 3-12 مساحت اجناس زراعی هرساله دهستان پیر بازار(1388) 86
جدول 3-13 سطح زیرکشت برنج وتولید در روستاهای دهستان پیر بازار در سال 1378 87
جدول 3-14 سطح زیرکشت برنج وتولید در روستاهای دهستان پیر بازار در سال 1388 88
جدول 3-15 سطح زیرکشت درختان میوه وتولید در روستاهای دهستان پیر بازار در سال 1388 89
جدول 3-16 تعداد دامای موجود دهستان پیر بازار 90
جدول 3-17 تعداد، ظرفیت، تولید گوشت سفید 91
جدول 3-18 واحدای پرورش ماهی دهستان پیر بازار 92
جدول 3-19 نوع و تعداد خدما ت 93
جدول 3-20 نوع وتعداد صنایع 94
جدول 4-1 نوع جنسیت جواب دهندگان 96
جدول 4-2 وضعیت سنی جواب دهندگان جامعه آماری 97
جدول 4-3 اندازه تحصیلات جواب دهندگان 98
جدول 4-4 مدت زندگی در مناطق دهاتی دهستان پیربازار 99
جدول 4-5 وضعیت شغلی جواب دهندگان 100
جدول 4-6 اندازه شناخت از شهررشت و دهستان پیربازار 101
جدول 4-7 چگونگی وضعیت ترافیک در راه پیربازار به شهررشت 102
جدول 4-8 مناسبات شهر رشت و اندازه تاثیر اون در روستاهای دور و بر ( دهستان پیربازار) 103
جدول 4-9 ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به جنسای مصرفی روستاهای دور و بر 104
جدول 4-10 افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای دور و بر 105
جدول 4-11 پیشرفت شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و اندازه نقش اون در مناسبات شهر رشت با دور و بر 106
جدول 4-12 اندازه بر طرف کردن خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین دهستان پیربازار به وسیله شهر رشت 107
جدول 4-13 بیشترین تاثیر مناسبات شهر رشت و روستاهای دور و بر و تغییرات چشم گیر در روستاها 108
جدول 4-14 اندازه فاصله روستاها به شهر رشت و مناسبات بین این شهر و روستاهای دور و بر 109
جدول 4-15 پیشرفت شهر رشت ومیزان کشیده شدن اون به روستاهای دور و بر( روستاهای پیربازار ) 113
جدول 4-16 مناسبات شهر رشت و روستاهای دور و بر مشکلات بوجود اومده دردهستان پیربازار 115
جدول 4-17 خرید و فروش روزانه مایحتاج زندگی ومیزان مناسبات بین شهر رشت و روستاهای دور و بر 116
جدول 4-18 مناسبات موجود در رشت و اندازه تغییرات کاربری اراضی در روستاهای دهستان پیربازار 117
جدول 4-19 پایین بودن قیمت زمین ومسکن نسبت به شهررشت ومیزان نقش اون درمناسبات بین دو طرف 118
جدول 4-20 سهولت دسترسی وامکان به کار گیری خدمات جور واجور شهری و اندازه مناسبات بین دو طرف 120
جدول 4-21 مناسبات شهر رشت و روستاهای دور و بر و اندازه افزایش مهاجرت دهات نشینان به شهر 121
جدول 4-22 مناسبات بین شهر رشت و روستاهای دور و بر و اندازه مهاجرت برعکس شهر به داهات 122
جدول 4-23 فاصله کم شهر رشت با روستاهای دور و بر و اندازه سکونت افراد کم درآمد درروستاهای نزدیک شهر 123
جدول 4-24 مناسبات شهر وروستا و اندازه تمایل به فروش اراضی کشاورزی 124
جدول 4-25 دلایل تمایل به فروش زمین به وسیله دهات نشینان 125
جدول 5-1 مناسبات شهر رشت و اندازه تاثیر اون در روستاهای دور و بر ( دهستان پیربازار) 130
جدول 5-2 افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای دور و بر 130

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 3-1-میانگین بارندگی ماهیانه در ایستگاه سینوپتیک رشت 69
نمودار 3-2 میانگین ماهانه متوسط دمای روزانه هوا طبق سانتی گراد (1388-1378) 70
نمودار 3-3 درصد و میانگین رطوبت نسبی ایستگاه رشت 71
نمودار 3-4 گلباد شهر رشت(ایستگاه فرودگاه) 72
نمودار3-5 موقعيت و زواياي تابش خورشيددر عرض جغرافيايي 37 شمالي 73
نمودار 3-6 تغییرات جمعیت در سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 78
نمودار 3-7 تعداد خانواردر سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 79
نمودار 3-8 بعد خانواردر سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 79
نمودار 3-9 تراکم جمعیت در سالهای 1375 و 1385 و 1390دهستان پیربازار 82
نمودار 3-10- ساختار
خانواده
جنسی دهستان پیر بازار 83
نمودار 3-11- سطح پایین کشت اراضی کشاورزی دهستان پیر بازار(1388) 86
نمودار3-12 سطح زیرکشت اجناس زراعی هرساله دهستان پیر بازار(1388) 86
نمودار 4-1 نوع جنسیت جواب دهندگان 96
نمودار 4-2 وضعیت سنی جواب دهندگان جامعه آماری 97
نمودار4-3 اندازه تحصیلات جواب دهندگان 98
نمودار 4-4 مدت زندگی در مناطق دهاتی دهستان پیربازار 99
نمودار 4-5 وضعیت شغلی جواب دهندگان 100
نمودار 4-6 اندازه شناخت از شهررشت و دهستان پیربازار 101
نمودار 4-7 چگونگی وضعیت ترافیک در راه پیربازار به شهررشت 102
نمودار 4-8 مناسبات شهر رشت و اندازه تاثیر اون در روستاهای دور و بر ( دهستان پیربازار) 103
نمودار 4-9 ساکنین شهر رشت ومیزان نیاز به جنسای مصرفی روستاهای دور و بر 104
نمودار 4-10افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای دور و بر 105
نمودار4-11توسعه شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و اندازه نقش اون در مناسبات شهر رشت با دور و بر 106
نمودار4-12میزان بر طرف کردن خدمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین دهستان پیربازار به وسیله شهر رشت 107
نمودار 4-13 بیشترین تاثیر مناسبات شهر رشت و روستاهای دور و بر و تغییرات چشم گیر در روستاها 108
نمودار 4-14 اندازه فاصله روستاها به شهر رشت و مناسبات بین این شهر و روستاهای دور و بر 109
نمودار 4-15توسعه شهر رشت ومیزان کشیده شدن اون به روستاهای دور و بر( روستاهای پیربازار ) 113
نمودار 4-16 مناسبات شهر رشت و روستاهای دور و بر مشکلات بوجود اومده دردهستان پیربازار 115
نمودار4-17خریدو فروش روزانه مایحتاج زندگی ومیزان مناسبات بین شهر رشت و روستاهای دور و بر 116
نمودار 4-18مناسبات موجود در رشت و اندازه تغییرات کاربری اراضی در روستاهای دهستان پیربازار 117
نمودار4-19پایین بودن قیمت‎زمین ومسکن‎نسبت به شهررشت ومیزان نقش اون درمناسبات بین دوطرف 119
نمودار4-20سهولت دسترسی وامکان به کار گیری خدمات جور واجور شهری و اندازه مناسبات بین دو طرف 120
نمودار 4-21 مناسبات شهر رشت و روستاهای دور و بر و اندازه افزایش مهاجرت دهات نشینان به شهر 121
نمودار 4-22 مناسبات بین شهر رشت و روستاهای دور و بر و اندازه مهاجرت برعکس شهر به داهات 122
نمودار 4-23 فاصله کم شهر رشت با روستاهای دور و بر و اندازه سکونت افراد کم درآمد درروستاهای نزدیک شهر 123
نمودار4-24 مناسبات شهر وروستا و اندازه تمایل به فروش اراضی کشاورزی 124
نمودار 4-25 دلایل تمایل به فروش زمین به وسیله دهات نشینان 125
نمودار 5-1افزایش جمعیت شهر رشت و اندازه تاثیر در مناسبات این شهر با روستاهای دور و بر 131

فهرست اشکال
عنوان صفحه
عکس 3-1 نمایی از اراضی کشت برنج در روستای منگوده 85
عکس 3-2 نمایی از باغات در روستای فخب و پیله داربن 89
عکس 3-3 دامای بومی و دورگه در دهستان پیر بازار 91
عکس 3-4 نمایی از پرورش پرندگان در روستای پیله داربن 91
عکس 3-5 استخر پرورش ماهی در روستای مبارک آباد 92
عکس 4-1 تغییرات ایجاد شده از نظر خدماتی در منطقه مورد مطالعه 103
عکس 4-2 اندازه نیاز به جنسای مصرفی و تغییرات ایجادشده در روستاهای دور و بر 104
عکس 4-3 افزایش جمعیت و اندازه تردد وسایل نقلیه در راه رشت به روستاهای دور و بر 105
عکس 4-4 پیشرفت شهرنشینی و زندگی مرفه شهری و ایجاد فروشگاههای جدید گرون قیمت 106
عکس 4-5 مناسبات شهر رشت و دور و بر و ایجاد خدمات فرهنگی و اقتصادی 107
عکس 4-6 تاثیر مناسبات شهر رشت درروستاهای دور و بر و تغییرات چشم گیر در بعضی مناطق 108
تصویر 4-7 تصویر ماهواره ای ازمجتمع هاي كوچك شكل گرفته دور و بر راه- مزرعها 112
تصویر 4-8 نمایی از واحدهاي پراكنده سكونتي در مزارع 112
عکس 4-9 نمایی از پیشرفت شهر رشت در نزدیک شهر و آپارتمون سازی بدلیل قیمت کم زمین 115
عکس 4-10 نمایی از تغییرکاربری زمینای زراعی در نزدیک شهر رشت 118
عکس 4-11 پایین بودن قیمت زمین و خونه نسبت به شهررشت و افزایش ساخت وساز دراین مناطق 119
عکس 4-12 سهولت دسترسی به خدمات و امکانات جدیددر مناسبات دو طرف 120
عکس 4-13 نمایی از ساختمانهای جدید در مناطق دهاتی ومهاجرت برعکس 122
عکس 4-14 فاصله کم شهر رشت و روستاهای دور و بر و ساخت وسازهای ناموزون در این مناطق 123

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1-1 نقشه موقعیت دهستان پیر بازار در شهرستان و بخش 7
نقشه 3-1 استان اداری سیاسی دهستان پیربازار 67
نقشه 4-2 مراحل گسترش دوره ای شهر رشت طی 85-65-1345 114

چکیده
این تحقیق با به کار گیری ازروش توصیفی- تحلیلی، با به کار گیری ازمطالعات کتابخونه ای و اسنادی همراه با مشاهدات میدونی واستخراج پرسشنامه به بررسی مناسبات شهررشت و روستاهای دهستان پیربازارپرداخته و هدف اون شناسایی و معرفی روستاهای مربوط به شهررشت وارائه راهکارهای لازم در جهت این مناسباته.
یافته ها نشون می دهدکه مناسبات ایجاد شده بین شهر رشت وروستاهای دور و بر دردهستان پیربازار از آثار و نتیجه های ارگانیک روابط داهات و شهر بی بهره بوده، بطوریکه که این روابط کلا درمناطق دهاتی به نتیجه های بد زیرمنجر شده. مناسبات فوق باعث شده تابسیاری از اراضی زراعی و باغها به بقیه کاربریها اختصاص داده شن پس دلیل تنوع و تغییرکاربری اراضی شده. این مناسبات دلیل زیاد شدن قیمت خونه شده و بورس بازی زمین هم زیاد شده. باعث افزایش قابل توجه تعداد مرغداریها و گاوداری و کارگاههای صنعتی شده و شکل های جور واجور آلودگیها رو
در نواحی دور و بر محیط شهری زیاد کرده. زمینه تیکه تیکه شدن اراضی زراعی جفت و جور شده و از بهر ه وری اراضی زراعی کم کرده شده. الگوی سنتی خونه دهاتی کمرنگ شده وبه سبک معماری شهری پیشرفت پیداکرده. براین پایه جذب مهاجر از بقیه روستاها شده و ناهنجاریها حاصل از افزایش جمعیت رو هم زیاد کرده. اندازه خرید و فروش باغها به وسیله شهر نشینان رونق پیداکرده و درآخر باعث تغییر وجود تولید، روش باغداری، تغییر کاربری و تغییر مالکیت شده. باعث کاهش مالکیت اراضی زراعی شده و اندازه تولید اجناس زراعی کم شده. وبه دلیل اسکان گروههای ناهمگن باعث ضعیف کردن انسجام داهات شده و چالشهای زیاد اجتماعی و فرهنگی رو دلیل شده. جامعه آماری در

این نوشته در گردشگری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *