پایان نامه ارشد

وجود رابطه زوجیت بین اهداءکنندگان و اهداءگیرندگان جنین

مطابق ماده یک قانون نحوه اهدای جنین، جنین اهدایی باید از تلقیح خارج از رحم زوجین قانونی و شرعی حاصل و با موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم متقاضی منتقل شود. در تمام بندهای شش گانه ماده 2 لفظ «زوجین» به کار رفته است. درمواد 3 و 4 همین Read more...