قابلیت جذب بالفعل

قابلیت جذب دانش

 
 
 
 
 
 
 
 
شکل 2-11 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران
منبع : منبیوا و همکاران (2003)
2-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران[114]
براساس تعریف اصلی ارائه شده توسط کوهن و لونیتال(1990) از قابلیت جذب ، لین و همکاران (2006) معتقدند که قابلیت جذب دانش یک فرآیند متوالی سه مرحله ای است که شامل یادگیری اکتشافی[115] ، یادگیری تحولی[116] و یادگیری انتفاعی[117] در مقابل تعریف چهار جزئی ارائه شده توسط زهرا و جرج(2002) است .
آنان معتقدند که سازمان ها در ابتدا دانش خارجی بالقوه و با ارزش را از طریق یادگیری اکتشافی شناسایی و درک می کنند . این مرحله بیشتر شبیه به تعریف مرحله کسب در مدل زهرا و جرج است . سپس در مرحله یادگیری تحولی که با یادگیری اکتشافی و انتفاعی مرتبط است ، سازمان ها دانش جدید را با دانش موجود ترکیب می کنند . سرانجام در مرحله یادگیری انتفاعی ، سازمان ها دانش جدید را خلق کرده و از آن در فرآیندها و محصولات نهایی استفاده می کنند . فرآیندهای مربوط به یادگیری انتفاعی بیشتر شبیه به مفهوم قابلیت جذب بالفعل در مدل زهرا و جرج می باشد . آنان معتقدند که فرآیند کسب بیشتر وابسته به فعالیت هایی است که بین محیط خارجی و مرزهای سازمان رخ می دهد . در حالی که فرآیند درونی سازی دانش در داخل و چارچوب خود سازمان قرار دارد . بنابراین ، آنان فرآیند کسب و درونی سازی را از هم مجزا کرده اند به گونه ای که فرآیند کسب را در فرآیند یادگیری اکتشافی و فرآیند درونی سازی را در فرآیند تحولی قرار داده و آن را توصیف کرده اند( لین و همکاران ، 2006).
تفکیک بین دو فرآیند کسب و درونی سازی توسط بسیاری از پژوهشگران مورد حمایت واقع شده است . برای مثال لیائو و همکاران[118] (2003) در مطالعه خود در زمینه قابلیت جذب بالقوه ، اظهار کرده اند که فرآیند کسب و درونی سازی دو فرآیند مجزا از یکدیگر هستند . شکل 2-12 مدل ارائه شده توسط لین و همکاران (2006) را ارائه می دهد .
 
 

Author: 99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *