دسته: بهترین

عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده شخصیت: چون شخصیت رو می‏توان مجموعه ویژگی‏های جسمی، روانی و رفتاری در افراد در نظرگرفت، پس عواملی…

شکل های جور واجور سبک حل اختلاف از دید روانشناسی

سبکای حل اختلاف یادگیری چگونگی مقابله موثر با اختلاف یکی از مهمترین گامای ایجاد روابط توانمنده.  به دلیل این که…

تعریف مدیریت کیفیت گسترده

تعریف مدیریت کیفیت گسترده مکف فلسفه ایه که باور داره که خدمات و تولیدات همیشه با کیفیتی بهتر در دسترس…

اعتیاد و رابطه ان با شخصیت

اعتیاد و شخصیت: الکادر[1] و همکاران (2009) طی تحقیق خود با مطالعه روی 183 نفر از اعضای مرکز اعتیاد و…

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

تعریف بازی به هر گونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفداری که به شکل گروهی یا فردی انجام شه و موجب…

فرضیه ها و اصول مربوط به امید و وجود آدم

فرضیه ها و اصول مربوط به امید و وجود آدم امید درمانی یه الگوی شناختی از انگیزه انسانه. همه افراد…

 مکاتب و نظریه‌های اخلاق حرفه‌ای

 مکاتب و نظریهای اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای در سنت با محوریت آدم و انگیزه خدمت به بقیه بوده…

منظور از فلسفه اخلاق چیه؟

فلسفه اخلاق منظور از فلسفه اخلاق، علمیه که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازه و…

گسترش و ویژگیای جمعیت شناختی خود جرحی

گسترش و ویژگیای جمعیت شناختی خود جرحییافته¬های جمعیت شناختی درباره شکل های جور واجور رفتارای آسیب به خود نشون می¬بدن…

شکل های جور واجور آموزشای علاوه بر خدمت طبق وجود

شکل های جور واجور آموزشهای علاوه بر خدمت آموزش علاوه بر خدمت با در نظر گرفتن وجود آموزشا، مدت وقتی…