مهمترین مواردی که برای خرید مبلمان منزل باید حتما در نظر بگیرید

3                     اصطلاحات و تعاريف

در اين استاندارد اصطلاحات و / يا واژه‌ها با تعاريف زير به كار مي‌رود:

3-1                طول ميز

طولاني‌ترين قسمت رويه ميز را گويند.

3-2                  عرض ميز

كوتاهترين فاصله بين دو لبه ميز را گويند.

3-3               ارتفاع ميز

فاصله عمودي بالاترين نقطه رويه ميز از سطح زمين را گويند.

3-4                ارتفاع نشيمنگاه

فاصله عمودي بالاترين نقطه نشيمنگاه صندلي از سطح زمين را گويند.

3-5               فاصله پشتي از نشيمنگاه

فاصله عمودي پايين‌ترين نقطه پشتي صندلي از نشيمنگاه را گويند.

3-6               عمق نشيمنگاه

فاصله افقي بين جلوترين نقطه پشتي و لبه جلويي نشيمنگاه را گويند.

3-7               عرض موثر نشيمنگاه

فاصله افقي بين لبه داخلي دو دسته صندلي را گويند.

3-8               ارتفاع دسته از نشيمنگاه

فاصله عمودي سطح رويه دسته صندلي از نشيمنگاه را گويند.

3-9                طول دسته صندلي

فاصله افقي بين دو لبه جلويي و انتهايي دسته صندلي را گويند.

3-10               چوب ماسيو (خام)

قطعات چوب كه از برش چوب درختان به دست مي‌آيند.

3-11              پايه تنظيم

پيچي كه در زير پايه‌هاي ميز جهت تراز نمودن ميز قرار مي‌دهند.

3-12              بهر

عبارت است از تعداد ميز و صندلي‌هاي محتوي يك محموله كه داراي كيفيت و نوع و ابعاد يكسان بوده و تحت شرايط مشابه توليد شده باشند.

 

4                         طبقه‌بندي انواع ميز و صندلي

4-1                   ميزهاي كنفرانس از نظر كاربردي به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

4-1-1              دسته اول ميزهايي هستند كه از چهار طرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

4-1-2              دسته دوم ميزهايي هستند كه به صورت مجتمع چيده مي‌شوند وحداكثر از سه طرف مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

4-1-3                          دسته سوم ميزهايي هستند كه براي تلفيق با ميزهاي تحرير و يا بجاي آن به كار مي‌روند. در اين نوع ميزها حداقل اندازه‌هاي مفيد، مطابق ميزهاي گروه اول مي‌باشند.

4-2                   طبقه‌بندي صندلي‌هاي ميز كنفرانس

4-2-1              صندلي بدون دسته

4-2-2                          صندلي دسته‌دار

 

5                        ويژگي‌ها

5-1                   ويژگي‌هاي ميز

5-1-1              صفحات رويه ميزكنفرانس بايد ازصفحات چوبي باروكش طبيعي يا مصنوعي باشد و جنس روكش‌هاي زير و رويه صفحات بايد يكسان باشند تا مانع تابيدگي صفحه شوند.

يادآوري – ويژگي‌هاي صفحه رويه ميز كنفرانس بايستي مطابق استاندارد ملي ايران شماره 3578 «ويژگي‌هاي سطح رويي ميز چوبي» باشد.

5-1-2                          درصورت استفاده از قيد در زير صفحه ميز، قيدها بايد كمينه به اندازه 3 سانتي‌متر از لبه‌ها فاصله داشته باشد.

5-1-3                          پايه ميز : پايه ميز را مي‌توان از چوب ماسيو و يا از قطعات فلزي تهيه نمود.

يادآوري – جهت جلوگيري از سر و صدا و افزايش اصطكاك پايه‌ها با زمين و تنظيم ارتفاع ميز بايد از ته پايه‌هاي تنظيم پلاستيكي يا لاستيكي و يا تلفيقي از آن‌ها با فلز كه قابل تنظيم باشند استفاده گردد.

5-1-4             ارتفاع ميز : ارتفاع ميزها برحسب نوع كاربرد آن‌ها و درصورتي كه پايه تنظيم در بسته‌ترين حالت خود قرار گيرد بايد 2 ± 75 سانتي‌متر باشد.

5-1-5                          ابعاد ميز : ابعاد ميز با توجه به كاربرد انواع ميزهاي كنفرانس و وضع چيدن آن‌ها در كنار يكديگر بايد كمينه طول ميز براي هر نفر 65 سانتي‌متر و عمق آن كمينه 45 سانتي‌متر باشد.

5-2                  ويژگي‌هاي صندلي

5-2-1                          ابعاد : ابعاد صندلي كنفرانس بايد مطابق جدول يك باشد.

جدول 1 – ابعاد صندلي كنفرانس

رديف مشخصات ابعاد (سانتي‌متر)
1 ارتفاع نشيمنگاه از سطح زمين 45 – 50
2 عرض نشيمنگاه 42 – 50
3 عمق نشيمنگاه 50 – 55
4 فاصله پشتي از نشيمنگاه 18 – 22
5 محل تماس پشتي با بدن 27 – 32
6 ارتفاع دسته صندلي از نشيمنگاه 20 – 25
7 فاصله افقي بين دو دسته 42 – 50
8 كمينه طول دسته صندلي 40
يادآوري – در بعضي از صندلي‌ها ، پشتي يكسره بوده و فاصله‌ايي بين پشتي و نشيمنگاه وجود ندارد ، بنابراين محل تماس پشتي با بدن فقط براي صندلي‌هايي كه بين پشتي و نشيمنگاه فاصله وجود دارد اندازه‌گيري مي‌گردد.

5-2-2                          نشيمنگاه بايد 10 تا 4 درجه شيب رو به عقب داشته باشد.

5-2-3                         پشتي صندلي بايد داراي انحنايي به عمق 4 تا 3 سانتي‌متر باشد.

5-2-4                          زاويه پشتي نسبت به افق بايد 100  تا 95 درجه باشد.

5-2-5                         پروفيل‌هاي فلزي : براي اسكلت صندلي مي‌توان از پروفيل‌هاي فلزي با ضخامت كمينه 8/1 ميلي‌متر استفاده نمود.

يادآوري – براي ميزهاي كنفرانس مي‌توان از صندلي‌هاي گردان مطابق با استاندارد شماره 5040 «صندلي‌هاي اداري – مقررات عملكرد و روش‌هاي آزمون» استفاده نمود.

5-2-6                         درصورت انجام آزمون ديناميك روي صندلي طبق بند 5-2 نبايد هيچگونه تغييري در پايه‌هاي صندلي و كف نشيمنگاه ، اتصالات و قسمت‌هاي قابل تنظيم به وجود آيد.

5-2-7                         درصورت انجام آزمون ديناميك طبق بند 5-3 نبايد هيچگونه تغييري در پشتي صندلي و اتصالات مربوطه مشاهده شود.

 

6                        روش‌هاي آزمون

6-1                   آزمون استاتيك روي ميز

100

صفحه ميز را بايد بر روي دو تكيه‌گاه با طولي معادل عرض صفحه ميز و با مقطع سه گوش و به فاصله 800 ميلي‌متر قرار داده و بارمتمركزي دروسط دوتكيه‌گاه روي بلوك چوبي با مقطع به ابعاد (75×100) ميلي‌متر  (          ) اعمال كنيد. طول اين بلوك چوبي به عنوان رأس باردهنده برابر عرض صفحه ميز مي‌باشد. بارگذاري مي‌تواند گام به گام و يا پيوسته انجام گيرد. ميزان بار حداكثر 500 نيوتن مي‌باشد.

بارروي نمونه بايدبه مدت24 ساعت نگه داشته شودو پس از انجام آزمون موارد زير بايد بررسي شود:

6-1-1              خمش يا انحنا يا تغيير شكل نداشته باشد

6-1-2                          باز شدن لايه‌ها ازهمديگر يا درزي بين لبه و صفحه رويه ميز مشاهده نگردد.

يادآوري – درصورتي كه تعداد كاربر از 4 نفر بيشتر شود به ازاي هر دو نفر كاربر آزمون استاتيكي در محل ديگري متناسب با نقطه اول انجام گيرد.

6-2                  آزمون ديناميكي روي صندلي

6-2-1                          مقاومت كفي و پايه‌هاي صندلي

چنانچه بار گسترده‌ايي معادل 70 كيلوگرم كه 80 درصد نشيمنگاه صندلي را بپوشاند، 1800 مرتبه از ارتفاع 20 سانتي‌متري روي نشيمنگاه صندلي به طور آزاد سقوط نمايد.

6-2-1-1        نبايد هيچگونه تغييير شكلي در پايه‌ها و نشيمنگاه به وجود آيد.

6-2-1-2       نبايد اتصالات شل يا لق شوند و تغيير شكل يابند.

6-3                 مقاومت پشتي صندلي

پشتي صندلي رادرحالت افقي طوري قرار دهيد كه رويه آن به طرف بالا و زير آن خالي باشد، چنانچه بار گسترده‌ايي متناسب با قوس پشتي صندلي معادل 30 كيلوگرم بر سطح پشتي صندلي و از نشيمنگاه و از ارتفاع20 سانتي‌متري به تعداد1800 مرتبه به صورت سقوط آزاد وارد نماييم، نبايد تغييير شكل در پشتي صندلي و اتصالات آن به وجود آيد.

 

7                       نمونه‌برداري

تا 50 عدد از يك بهر 2 عدد و در ازاي هر 200 عدد اضافي يك عدد به تعداد نمونه‌ها اضافه شود.

8                       نشانه‌گذاري

موارد زير بايد در محل مناسبي كه قابل ديدن باشد توسط برچسب درج گردد:

8-1                  نام و علامت تجارتي توليدكننده

8-2                  شماره سري ساخت يا كد مربوطه و تاريخ توليد

8-3                 ذكر عبارت «فضاي مناسب براي هر نفر 45 × 65 سانتي‌متر»

8-4                  ذكر عبارت «ساخت ايران»

 

3- آئين كاربرد سطوح لازم جهت مبلمان آپارتمان‏هاي مسكوني

 

 

کلمات کلیدی:

خرید مبل راحتی
خرید مبل ال
خرید مبلمان مدرن
خرید مبل اینترنتی
خرید مبل دست دوم
خرید مبل استیل
خرید مبل راحتی ارزان
خرید مبلمان دست دوم
خرید مبلمان منزل
خرید مبل تختخواب شو
خرید مبلمان راحتی
خرید مبل کلاسیک
خرید مبلیران دست دوم
خرید مبل چرم
خرید مبل دیوار
خرید مبل بادی
خرید مبل ارزان
خرید مبل از استانبول
خرید مبلمان انلاین
خريد مبل
خريد مبل استقبال istikbal
خريد مبل دست دوم
خريد مبل اينترنتي
خريد مبل از توليدي
خريد مبل تركيه
خريد مبل در تهران
خريد مبل كلاسيك
خريد مبلمان منزل
خريد مبل ال ايتاليايي
خريد مبل قسطي
خريد مبل سلطنتي اصفهان
خريد مبل تختخوابشو
خريد مبل نيم ست
خريد مبل ال ترك
خريد مبل ال
خريد مبلمان
خريد مبلمان دست دوم
خريد مبلمان چرم

 

 

 

اگر به دنبال خرید مبل  جذاب و زیبا هستید، بهتر است روش‌های سنتی را فراموش کرده و همگام با تکنولوژی قدم بردارید. وب سایت مبل آرا جدیدترین و به روز ترین وسایل چوبی را که شامل مبلمان راحتی، میز ناهارخوری و…می‌باشد ارائه کرده است تادر یک نگاه و با صرف چند دقیقه زمان بتوانید مبلی را انتخاب کنید که از هر نظر باسلیقه، بودجه و نوع دکوراسیون منزلتان هماهنگ است.

برای ورود به سایت روی لینک زیر کلیک کنید :

مبل

صفحه اصلی