اساسى ترين هدف در تشكيل خونواده

اتحاد خونواده

خونواده

   2-9- شکل های جور واجور خونواده

خونواده

در چند دهه اخير با تحولات بسياري در فرهنگ جهاني در غرب، تصوير خونواده در معرض تغييراتي شده. به عبارتي، شدیدا در حال كوچك شدن و از بين رفتنه. ويژگي زندگي خانوادگي در اين قرن، الگوي بسيار جور واجور و جديد اینه؛ براي مثال، اگه قبلاً خونواده هاي سه نسلي و هسته اي داشتيم، الان در فرهنگ غرب خصوصاً با خونواده هاي هسته اي كوچك شده، یدونه والدي، خونواده بدون بچه، زندگي مجردي، ازدواج هاي دوباره و پدر خواندگي و مادر بزرگي، خونواده هاي چند نسلي، ازدواج هاي قراردادي، جز سنتي و هم زيستي هم جنس گرايان و … مواجه هستيم كه طبق خلأها و نيازهاي افراد و شرايط فرهنگي و اجتماعي اونا در حال شكل گرفتن ان (نفر، 1391).

ازدواج

در ايران هم با در نظر گرفتن شرايط جديد، خونواده تغييرات زيادي داشته اما هنوز اون تنوع و تعددي رو كه در خونواده غرب پيدا كردهه، نداره. در ايران، خونواده هنوز چارچوب قانوني، شرعي، عرفي و فرهنگي خودشو حفظ كردهه؛ يعني، هنوز ما خونواده رو از جنبه هاي جور واجور قانوني، عرفي و شرعي مي بينيم. در عين حال ظهور خونواده هايي با روابط جديد مشاهده مي شه، روابطي كه ناشي از طلاقه. مثلا گونه هايي از خونواده به قرار پایین هستن: خونواده یدونه والديني، خونواده یدونه نوازان كه در اين      خونواده ها، افراد تنها زندگي مي کنن؛ خونواده هاي هم اضافه کرد. اين خونواده ها كه اعضاي اونا بسيار و بیشتر نامتجانس ان، تشكيل شدن از زن و مردي كه قبلاً ازدواج كرده و طلاق گرفتن و بچه يا فرزنداني از ازدواج قبلي با خود دارن و بعد بچه يا فرزنداني از خونواده جديد به اونا اضافه مي شه. (در اين خونواده ها سه دسته بچه زندگي مي کنن: فرزنداني كه زن خونه جديد مي بیاره، فرزنداني كه مرد مي بیاره و فرزندان مشترك زن و مرد كه در اين خونواده به وجود مي آيند).

ازدواج

در عين حال در ايران هم در بعضی مناطق، خونواده به فاميل و خويشاوندان درجه يك، پدر و مادر و فرزندان پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عمو، خاله و دايي گفته مي شه. در بعضی ديگر از مناطق، به ویژه مناطق شهري، خونواده شامل اعضاي اصلي يعني والدين و فرزندان مي شه؛ يعني خونواده     هسته اي (نفر، 1391).

خونواده

 

 

 

 

 

   2-10- هدف از تشكيل خونواده

خونواده

از نگاه كسانى كه براى خونواده پاکی قائل نیستن، هدف اصلى از تشكيل خونواده، بهره گيرى از تمتّعات جنسىه؛ بلكه در بسيارى از موارد، هدفى جز اين وجود نداره؛ اما از نگاه قرآن و احاديث اسلامى، تشكيل خونواده، داراى حكمتا و دلايل متنوّع روانى، اخلاقى، اجتماعى و دينىه و اين حكمتا (كه در پایین به اونا اشاره می شه) ، اصول و پايه هاى تأكيد اسلام بر تشكيل خونواده و ضرورت تقويت و تحكيم اين نهاد، شمرده مى شن (ری شهری، 1387).

   2-10-1- آرامش روانى: نخستين حكمت تشكيل خونواده كه قرآن كريم، اون رو با روشنی بيان كردهه، رسيدن به آرامش روانىه.

2-10-2- سازندگى اخلاقى: از نگاه قرآن كريم، تشكيل خونواده به وسيله پسر و دختر جوون، ، به معناى تهيه كردن لباس تقواست؛ چون اين كتاب آسمانى، از يك سو در كنار لباس و زيورهاى تن، تقوا رو به عنوان لباس و زيور جون و ارزش مندترين پوشش، مطرح مى كند.

   2-10-3- سازندگى اجتماعى: تشكيل خونواده، نه فقط در تأمين آرامش روانى و سازندگى اخلاقى نسل جوون، فوق العاده مهم و مؤثّره، بلكه در سازندگى جامعه انسانى هم نقش اساسى داره.

گسترش آرزو توحيد: حكمتِ غايى تشكيل خونواده و هدف نهايى اسلام از اين همه تأكيد بر تشكيل و تحكيم و موندگاری اون، گسترش ارزش هاى انسانى، انتشار آرزو هاى توحيدى و آخرسر، جهانى شدن اسلامه، و بقاى نسل آدم، ، مقدمه ای براى رسيدن به اين هدف بزرگه (ری شهری، 1387).

 

   2-11- اساسى ترين هدف در تشكيل خونواده

مهم ترين نكته قرآنى در تبيين حكمت ازدواج در قرآن، اينه كه خدا، وقتى مى خواهد حكمت ازدواج و تشكيل خونواده رو بيان كند، نمى گويد: حكمت خلقت همسر و تشكيل خونواده، بقاى نسل يا بچه صالح يا پيشگيرى از فساد يا سازندگى اخلاقى و اجتماعى و يا پیشرفت ارزش هاى اسلامىه؛ بلكه به حكمتى اشاره مى فرمايد كه بدون اون، هيچ يك از اهداف خلقت آدم، قابل تحقّق نيست و اون، یعنی آرامش روانى. بدون آرامش روانى، نمى توان از جوون، انتظار تقوا داشت. بدون آرامش روانى، نه نسل سالم و صالح پديد مى آيد، و نه سازندگىِ اخلاقى و اجتماعى اتّفاق مى افتد و نه ارزشهاى دينى و آرزو توحيد، گسترش مى يابد. كاوش هاى ميدانى نشون مى بدن كه اضطراب روانى و نبود تعادل روحى، نقش کلی اى در فسادهاى اخلاقى و اجتماعى داره و بيشتر جنايات هولناك و خودكشىا در ميان مجرّده ها و به دست اونا صورت مى گيرد. از اين رو، تشكيل خونواده مى تونه سهمى اساسى در آرامش روانى و سازندگى هاى اخلاقى و اجتماعى ايفا نمايد و اين، رمز تأكيد قرآن و احاديث اسلامى بر تشكيل خونواده و تحكيم اون و پيشگيرى از فروپاشى اين كانون مقدّسه (ری شهری، 1387).