پايان نامه اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

2-3- مروری بر مطالعات انجام شده در داخل کشور

 

کمیجانی و شاه­آبادی (1380)، در مقاله خود تحت عنوان ” بررسی اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره­وری کل عوامل تولید” این گونه بیان می­کنند که رشد اقتصادی به استفاده از منابع، نرخ رشد جمعیت، نرخ پس­انداز، شیوه ساماندهی فعالیت­های اقتصادی، فنون تکنولوژی و … بستگی دارد. آنها هدف از مقاله خود را ارزیابی نقش انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری از طریق تجارت خارجی بر بهره­وری کل عوامل تولید در ایران می­دانند. در ادامه با اشاره به تئوری­های اخیر رشد اقتصادی بیان می­کنند که به طور مرسوم جهت‌گیریهای ابداعات در واکنش به انگیزه­های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژیکی و رشد بهره­وری است. با این نگرش ابداعات از یک طرف به تولید دانش ناشی از فعالیت­های R&D بستگی دارد و از سوی دیگر به انباشت دانش کمک می­کند. در نتیجه سطح بهره­وری یک اقتصاد به فعالیت­های انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط این دو بستگی دارد. آنان در ادامه بیان می­کنند که ارتقا بهره‌وری هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر سرمایه­گذاری R&D در داخل است، بلکه تحت تأثیر سرمایه‌گذاری R&D در کشورهای شرکای تجاری نیز قرار می­گیرد. آنان در مقاله خود این­گونه بیان می‌کنند که، بهره­وری کل عوامل تولید به انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بستگی دارد. هزینه­های R&D انباشته شده داخلی به صورت تقریبی برای انباشت سرمایه R&D داخلی و انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری به صورت جمع وزنی واردات با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری در نظر گرفته شده است. آنان معادله بهره­وری کل عوامل بکارگیری متدلوژی همگرایی یوهانسون را با استفاده از مجموعه سریهای زمانی طی دوره زمانی 1378-1347 تخمین زده­اند. شرکای تجاری مورد مطالعه شامل 21 کشور عضو OECD و خاورمیانه است که نتایج آن حاکی از انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری بر بهره­وری داخلی قوی­تر از انباشت سرمایه R&D داخلی است. در ضمن ضرایب تخمین متغیر اثر متقابل تجارت با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری و متغیر اثر متقابل سرمایه انسانی با انباشت سرمایه R&D شرکای تجاری، مثبت بوده است.

آذربایجانی و رفعت (1381)، در مقاله خود تحت عنوان ” اندازه­گيري و تجزيه و تحليل بهره­وري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانه­اي ايران(78-1358) ” این­گونه بیان می­کنند که در اين پژوهش صنايع كارخانه‌اي كشور، بر حسب طبقه­بندي بين­المللي فعاليت‌هاي صنعتي به 23 گروه صنعتي تقسيم شده و شاخص‌هاي بهره­وري جزئي و كلي عوامل توليد براي آنها براي دورة زماني 78–1358 ، محاسبه گرديده است. در گروه شاخص‌هاي جزئي، بهره‌وري نيروي كار و سرمايه به صورت نسبت توليد به نهاده مورد نظر و در گروه شاخص بهره‌وري كل عوامل توليد، شاخص سولو اندازه‌گيري و بررسي شده است. براي اندازه­گيري بهره­وري كل عوامل توليد از طريق شاخص سولو ابتدا توابع توليد مناسب هر بخش صنعتي از ميان توابع توليد كاب-داگلاس، تابع توليد با كشش جانشيني ثابت و تابع توليد لوفلتچر، متعالي، ترانسلوگ و دبرتين كه توابع با كشش جانشيني متغير مي‌باشند، انتخاب گرديده است. نتايج حاصل از اندازه‌گيري بهره­وري صنايع كارخانه‌اي كشور نشان داده­اند كه بيشترين ميزان بهره‌وري جزئي نيروي كار در دهة 60 مربوط به صنايع توليد ذغال كك و پالايشگاههاي نفت و سوخت‌هاي هسته‌اي و در دهة 70 متعلق به صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي بوده است. بيشترين ميزان بهره‌وري جزئي سرمايه در دهة 60 متعلق به صنايع توليد پوشاك و در دهة 70 از آن صنايع دباغي و عمل آوردن چرم بوده است. بررسي بهره­وري كل عوامل توليد نيز بيانگر آن است كه اين شاخص براي اكثر صنايع در سالهاي ابتدايي و انتهايي دورة مورد مطالعه از رشد مطلوبي برخوردار بوده، اما در سالهاي مياني و بخصوص سالهاي جنگ تحميلي، داراي رشد منفي و نامطلوبي بوده است. بالاترين رشد بهره­وري كل عوامل توليد در صنايع مبلمان و ساير صنايع طبقه­بندي نشده در جاي ديگر و صنايع توليد فلزات اساسي بدست آمده است. همچنين اندازه­گيري و ارزيابي تأثير عوامل اقتصادي مؤثر بر بهره­وري نشان داده است كه توليد سرانه، شدت سرمايه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده و ابعاد كارگاه از مهمترين عوامل مؤثر بر بهره­وري كل عوامل توليد در صنايع كارخانه­اي كشور بوده است.

 

جنیدی، محسنی و نظری (1383)، در تحقیق خود تحت عنوان ” ارزیابی به کارگیری ساختار شبکه­ای در صنعت خودرو ایران (مطالعه موردی گروه خودروسازی سایپا) ” با توجه به این که در طراحی روشهای ارزیابی ساختار شبکه­ای از مفهوم ساختار به عنوان ابزار اجرای راهبردها استفاده کرده­اند و تمرکز اصلی خود را بر سنجش میزان اثربخشی برنامه راهبردی شرکت سایپا و میزان تحقق اهداف این برنامه به وسیله ساختار شبکه­ای دانسته­اند، به همین منظور با مراجعه به برنامه راهبردی گروه سایپا، 9 ویژگی به منظور سنجش و اندازه­گیری میزان اثربخشی ساختار شبکه­ای در بخش مربوط به ساختار و سازمان انتخاب کرده‌اند. این ویژگیها را به منظور اندازه­گیری به دو دسته کیفی و کمی و هر کدام را نیز به شاخص­های فرعی تقسیم کرده­اند. جهت جمع­آوری اطلاعات در خصوص ویژگیهای کیفی از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه و جمع­آوری اطلاعات کمی با مراجعه به منابع اطلاعاتی اقدام نموده­اند، که پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده میزان اثربخشی ساختار شبکه­ای در تحقق اهداف و راهبردهای گروه سایپا از نظر عددی 35/31٪ و از نظر ارزشیابی توصیفی در حد متوسط ارزیابی کرده­اند. از عمده دلایل عدم تحقق کامل راهبردهای مربوط به سازمان و ساختار در گروه سایپا به ضعف در زیرساختارها و هماهنگی بین شرکت­های اقمار اصلی گروه سایپا و شرکت مادر اشاره کرده­اند. آنان در ادامه مقاله خود به نتایج زیر دست یافتند:

  • اولین نتیجه بیانگر رویکرد خاص متولیان صنعت خودرو (به ویژه سایپا) به بحث ساختار و بخصوص ساختار شبکه­ای مربوط می­شود. در این رویکرد، هدف اصلی از طراحی و بکارگیری ساختار، اجرای راهبردهای سازمانی است و در واقع این رویکرد به ساختار به مثابه یک ابزار می‌نگرد که، در مراحل سه­گانه مدیریت راهبردی یعنی، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه­ها در بخش اجرا، اجرای راهبردهای گوناگون سازمانی، در سطح سازمان را تسهیل و میسر می­کند. شاید ذکر این نکته در اینجا ضروری باشد که پژوهشگران در مراحل آغازین پژوهش به منظور انتخاب روش ارزیابی، مدل ارزیابی از طریق اقتصاد سنجی مهندسی را نیز مد نظر داشتند و آن چیزی که مانع از بکارگیری این مدل به عنوان روش ارزیابی شد دقیقاً همان چیزی است که تحت عنوان رویکرد متولیان صنعت خودرو به آن اشاره شد.
  • دومین نتیجه قابل استخراج، موفقیت نسبی بکارگیری ساختار شبکه­ای در گروه خودروسازی سایپا با توجه به نتیجه­گیری اولین می­باشد. این بدان معنی است که اساس و پایه این ارزیابی بر مبنای اهداف پیش­بینی شده و راهبردهای مورد نظر گروه خودروسازی سایپا مندرج در برنامه راهبردی گروه سایپاست و محققان با توجه به دسته­بندی راهبردها نسبت به طراحی ابزار جمع‌آوری اطلاعات اقدام کرده­اند که پس از انجام تجزیه و تحلیلهای مختلف در بخش ارزیابی کمی می­توان گفت با توجه به نتایج حاصل و امتیاز اختصاص­یافته به هر ویژگی (اولویت هر ویژگی نسبت به سایر ویژگیها) جمع کل رشد ویژگیها برابر 35/31 است. به دلیل آنکه مجموع وزنهای اختصاص یافته به ویژگیها برابر یک است، می­توان چنین استنباط کرد که وضعیت گروه خودروسازی سایپا پس از ایجاد و اجرای ساختار شبکه­ای نسبت به قبل از ایجاد ساختار شبکه­ای 35/31 درصد بهبود داشته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد