پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-1-تعریف اثر اشاعه­ای نرخ ارز

مقصود از اثر اشاعه­ای نرخ ارز ،درجه ایست که نسبت به آن قیمت کالا­های وارداتی در مقابل هرگونه تغییر در نرخ ارز واکنش نشان می دهند. اثر اشاعه­ای نرخ ارز ،از طریق سنجش ضریب β در تابع قیمت واردات اندازه­گیری می­شود.

در تابع قیمت واردات اندازه­گیری می­شود.

Pmi=sβ g(x)                                                                                 (1-2)

که در آن Pmi نشان دهنده قیمت کالای وارداتی i، برحسب پول داخلی s نرخ ارز(قیمت پول داخلی در مقابل پول خارجی) و g(x) نیز تابعی از سایر عوامل تعیین کننده xمی باشد.

ابتدا مورد ساده ای را در نظر بگیرید که در آن کشور مورد نظر کوچک و قیمت پذیر باشد و در یک بازار جهانی کاملا رقابتی مشغول به فعالیت است. اگر فرض کنیم هزینه های حمل­و­نقل هیچگونه تعرفه و یا سایر موانع تجاری وجود نداشته باشد، آنگاه فرایند آربیتراژ باعث می گردد که قیمت­های وارداتی رابطه زیر را دنبال کنند:

Pmi=SPi*                                                                                 (2-2)

که درآن Pi* عبارت است از قیمتکالای مشابه بر حسب پول داخلی و منظور از ستاره بالای ان نیز متغیری است که بر حسب پول خارجی بیان گردیده است. در این رابطه کالای یکسان به هنگام عرضه شدن در نقاط مختلف مقصد از قیمت ­های یکسان برخوردار می­باشند. بدین ترتیب قانون تک قیمتی[1]  برقرار می­گردد به شرط انکه Pi  مشخص باشد. هرگونه تنزل ارزش پول داخلی به طور متناسب منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی می گردد. در این حالت گفته می­شود اثر اشاعه­ای نرخ ارز کامل است و ضریب اثر اشاعه­ای نیز برابر واحد می­باشد.

با این حال کشش­ناپذیری آشکار قیمت کالای وارداتی در ایالات متحده نسبت به نوسانات شدید در نرخ برابری دلار(طی دهه 1980) منجر بدان شد تا براساس تئوری­های سازمان صنعتی و بازارهای کاملا رقابتی تئوری­های جدیدی در مورد اثر اشاعه ای تدوین گردد. به منظور توضیح بیشتر فرض نمایید که عرضه کننده خارجی، به­عنوان مثال در بازار برای کالاهای متنوع[2](غیر همگن)، از قدرت قیمت­گذاری برخوردار می­باشد. همچنین فرض نمایید صادرکننده خارجی هزینه­هایش را برحسب پول کشور خود متحمل می­گردد وقیمت کالاهای صادراتی خودرا برحسب پول واردکنندگان تعیین می­نماید. به این ترتیب سود وی برابر خواهد بود با:

Π*=(Pmi/S)qi(Pmi , Z)-Ci*(qi ,w*)                                                      (3-2)

که در آن q تقاضای وارداتی، C* تابع هزینه، Z  و W* نیز عواملی هستند که به ترتیب تقاضای واردات و هزینه تولید را تحت تاثیر قرار می­دهند. شرایط مرتبه اول حداکثرسازی پس از اعمال چندین جابجایی در طرفین به صورت زیر خواهد بود:

Pmi=1/(1-πI)S MCI*iSMCi*                                                          (4-2)

که در آن iɳ عبارت است از کشش قیمتی تقاضای واردات و MCi* نیز هزینه نهایی می باشد، در ضمن ɑi=1/(1-1/ɳi) در قیمت حاشیه­ای تعیین شده با توجه به هزینه SMCi* است. اثر اشاعه­ای هنگامی کمتر از حد کامل خود خواهد بود که کشش با افزایش در قیمت واردات و همچنین کاهش در مقدار فروش، دچار افزایش شود.(این مورد متناظر با حالتی خواهد بود که طی آن منحنی تقاضای واردات خطی است.) پارامتر قیمت حاشیه ای(iɑ) نیز همچنین که صادرکننده خارجی فشارهای هزینه ای ناشی از تنزل ارزش پول را از طریق کاهش حاشیه سود خود بجای افزایش میزان قیمتهایش جذب می­نماید، دچار کاهش می­شوند (همانند حالت مربوط به منحنی هزینه نهایی با شیب صعودی)، نیز اثر اشاعه­ای ناقص خواهد بود.

در یک روش جایگزین مقابل، قیمت حاشیه­ای همانند مدل هوپر و من[3](1989) به صورت مستقیم تعیین می­شود:

ɑi=(Pi/Pmi)ϒ             ϒ > 0                                                                         (5-2)

قیمت واردات نسبت به قیمت رقبا در گروه محصولی یکسان،PCi ، فشارهای رقابتی در بازار را تسخیر می­کند و در آن ϒ تعیین کننده شدت[4] است . با جایگذاری رابطه (2-5) در (2-4) خواهیم داشت:

Pmi=(SMi*)1/1+ϒ PCi1/1+ϒ                                                                              (6-2)

اکنون ضریب اثر اشاعه­ای،ϒ+1/1 ، کمتر از واحد خواهد بود و بطور معکوس با رقابت قیمتی در بازار محلی مرتبط می­باشد.در شرایطخاص که طی آن ϒ به صورت بی­نهایت بزرگ می­باشد، صادرکنندگان خارجی محصولات خود را در سطح رقبا قیمت­گذاری می­نمایند در حالیکه نرخ ارز حاکم و هزینه­های تولید را دور از نظر نگه می­دارند. چنین تبعیض قیمتی که تحت عنوان « قیمت­گذاری نسبت به بازار»[5] خوانده می شود در رابطه با بازار واردات ایالات متحده به وفور مشاهده می­شود.

[1] -The low of one price.

[2] -The market for differentiated products.

[3] -Hooper & mann

[4] -Inetensity.

[5] -Pricing to market.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.

تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .

پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از داده­های کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخص­های قیمتی مصرف­کننده و تولید­کننده برآورد نماییم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران با فرمت ورد