پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-13-انواع مدل­هاي داده­هاي ترکيبي سري زماني (پانل)

 

داده­هاي ترکيبي، به مجموعه­ای از داده­ها گفته مي­شود، که بر اساس آن  مشاهدات به وسيله تعداد زيادي از متغيرهاي مقطعي که اغلب به صورت تصادفي انتخاب مي­شوند، در طول يک دوره مشخص مورد بررسي قرار می­گیرند. اين  داده­هاي آماري را داده­هاي ترکيبي يا داده­هاي مقطعي-سري زماني مي­نامند.

شکل کلي داده­هاي ترکيبي به صورت زير است: (بالتاگی[1]، 2008: 11-9)

 

در رابطه فوق  نشان دهنده ي متغير وابسته،  متغيرهاي توضيحي،  اسکالر مي­باشد و  يک  بردار  مي­باشد.  نشان دهنده مقاطع يا واحدهاي مشاهده شده،  نشان دهنده دوره زماني مي‌باشد.

(2)

 

جزء خاص مقطع زماني[2]، (نمونه ها) و  اثرات باقيمانده[3]، همچنين  داراي بعد زماني[4] نمي‌باشد.

معادله (1) مي­تواند به فرم برداري به صورت زير نوشته شود:

(3)

 

برداري  بعدي از يک ها است. معادله (2) مي­تواند به اين فرم نوشته شود:

(4)

 

ماتريس يکه به بعد [5]،  يک برداري از يک­ها داراي بعد  و  علامت ضرب کرونکر مي‌باشد. يک ماتريس انتخاب­گر يک­ها و صفرها[6] است، يا به عبارت ديگر، ماتريس متغيرهاي مجازي است که اگر اثرات ثابت درنظر گرفته شود، يک براي تخمين  وارد رگرسيون مي­شود.

(5)

و

 

ماتريس  ميانگين مشاهدات زماني براي هر نمونه است.

ماتريس  نشان دهنده انحراف از ميانگين است، که از فرمول  استخراج مي­شود. دو ماتريس  و  که در بالا معرفي شدند، داراي خصوصيات زير مي­باشند:

  • و  ماتريس­هاي هماني متقارن[7] مي­باشند. به اين معنا که،

و

و

  • و  متعامد[8] مي­باشند. به اين معنا که: .
  • مجموع  و  برابر مي­شود.

 

يکي از مزاياي داده­هاي ترکيبي، توانايي مدل سازي پوياي مقطعي است، اين مدل پويا با استفاده از وقفه­هاي متغير وابسته در ميان برآوردگرها به شکل زير نشان داده مي­شود:

(6)

 

اگر  تابعي از  باشد، آنگاه  نيز تابعي از  است. در نتيجه  برآوردگر سمت راست در معادله بالا با جزء خطا در ارتباط است. بنابراين حتي اگر  داراي خود همبستگي نباشد، حداقل مربعات معمولي (OLS) با تورش و ناسازگار خواهد بود. برآوردگر اثرات ثابت براي  نيز به شکل زير است:

(7)

 

 

 

 

 

 

 

3-14-آزمون ايستايي در داده­هاي ترکيبي

 

ايستايي يک متغير به معني وجود ميانگين، واريانس و ضريب خودهمبستگي ثابت در طول زمان ميباشد. روش­هاي نوين اقتصاد سنجي ايجاب مي­کند، تا پيش از برآورد ضرايب الگو با استفاده از داده­هاي ترکيبي و براي جلوگيري از رگرسيون کاذب، ابتدا متغيرها از نظر ايستايي مورد آزمون قرار گيرند، جهت بررسي ايستايي متغيرها در داده­هاي ترکيبي، آزمون­هاي متفاوتي ارائه شده است، که به بررسي برخی از آنها مي‌پردازيم. (زراء نژاد و انواری، 1384: 45- 37)

 

3-14-1-آزمون لوين و لين و چو[9]

لوين، لين و چاو نشان دادند که، در داده­هاي ترکيبي، استفاده از آزمون ريشه واحد براي ترکيب داده­ها، داراي قدرت بيشتري نسبت به استفاده از آزمون ريشه واحد براي هر مقطع به صورت جداگانه است. لوين، لين و چاو آزمون ريشه واحد را به صورت زير ارائه کرده­اند:

که در آن  تعداد مقاطع،  دورۀ زماني،  پارامتر خود همبسته براي هر مقطع،  اثر زمان،  ضريب ثابت براي هر مقطع و خطاي مدل که داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس است. اين آزمون بر اساس آزمون ديکي- فولر به صورت زير درنظر گرفته شده است:

 

 

در رابطه فوق پارامتر خود همبسته براي هر مقطع،  طول وقفه،  اثر زمان،  ضريب ثابت براي هر مقطع و  خطاي مدل که داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس  است.

آزمون لوين، لين و چاو، آزمون ترکيبي ديکي- فولر با روند زماني است، که در ناهمگني مقاطع و ناهمساني واريانس جملات خطا، داراي قدرت بالایي است.

فرضيات اين آزمون به صورت زير است:

 

در اين فرضيات هرچه  و  بزرگتر شوند، آماره آزمون به سمت توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس يک ميل خواهد کرد.

[1]– Baltagi

[2]– Cross – Section Specific Component

[3]– Reminder Effects

[4]– Time – Invariant

[5]– Identity Matrix Of Dimention N

[6]– A Selector Matrix Of Ones and Zeros

[7]– Symmetric Idempotent.

[8]– Orthogonal

[9]– Levin, Lin and chow test

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد