پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-15-آزمون­هاي تشخيص

 

براي تعيين نوع مدل مورد استفاده در داده­هاي ترکيبي از آزمون­هاي مختلفي استفاده مي­شود. رايج­ترين آنها، آزمون چاو[1] براي استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل برآوردي داده­هاي تلفيقی[2] است. آزمون هاسمن[3]، براي استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفي است و آزمون ضريب لاگرانژ[4]، براي استفاده از مدل اثر تصادفي در مقابل داده­هاي تلفيقی است (جانسون، 2000: 39- 35). اکنون به تشريح هر کدام از آنها مي­پردازيم:

 

3-15-1-آزمون چاو

براي بکارگيري مدل تلفيق­شده در برابر مدل اثر ثابت انجام مي­شود. فرضيات اين آزمون به صورت زير است:

 

 

فرضيه­ي اول بر اساس مقادير مقيد و فرضيه­ي مقابل آن بر اساس مقادير غير مقيد است. آمارۀ آزمون چاو بر ­­اساس مجموع مربعات خطاي مدل مقيد و مدل غير مقيد به صورت زير است:

اين آماره داراي توزيع F با N-1 و NT-N-K درجه آزادي است. فرض وجود اثر متفاوت مقطعي، فرضيات مربوط و آماره آزمون به صورت زير است:

 

3-15-2-آزمون بروش- پاگان[5]

بروش- پاگان، در سال 1980 از ضريب لاگرانژ براي آزمون مدل داده­هاي تلفيقي در مقابل مدل اثرات تصادفي استفاده نمودند، چنانچه واريانس اثرات مقطعي ناچيز باشد، مي­توان از روش تلفيقی کل داده­ها و تخمين حداقل مربعات معمولي براي برآورد روابط بين متغيرها استفاده کرد. بر اين اساس، براي تعيين مدل اثر تصادفي در مقابل مدل داده­هاي تلفيق­شده، از آزمون بروش- پاگان استفاده مي­شود. فرضيات اين آزمون به صورت زير است:

 

به معني بهتر بودن استفاده از مدل داده­هاي تلفيقي و رد  به معني وجود اثرات تصادفي در مدل است، که در اين فرضيات،  نشان­دهندۀ واريانس اثر مقطعي مدل برآورد شده از طريق اثر تصادفي است.

براي محاسبه آماره از خطاي برآورد داده­هاي تلفيق­شده از رابطه زير استفاده مي­شود:

(2)

 

که در آن  خطاي برآورد داده­هاي تلفيقي و  متوسط خطا در زمان اول است. با درستي فرضيه اول، اين آماره داراي توزيع  با يک درجه آزادي است.

 

 

 

3-15-3-آزمون هاسمن

هاسمن (1978)، براي تعيين استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفي، آزمونی را معرفی نمود. در واقع رايج­ترين آزمون براي تعيين نوع مدل داده­هاي ترکيبي، آزمون هاسمن است. از این آزمون، فرضیه صفر با در نظر گرفتن عدم وجود همبستگی بین جزء خاص مقاطع زمانی (که بخشی از جمله اختلال و غیر قابل مشاهده می­باشد) با  شکل می­گیرد. تحت فرضیه صفر، تخمین زن اثرات ثابت و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار می­باشند. اما اگر فرضیه صفر برقرار نباشد≠ ،  تنها تخمین زن اثرات ثابت سازگار است و تخمین زن اثرات تصادفی سازگار نخواهد بود.

آزمون هاسمن بر پايۀ وجود يا عدم وجود ارتباط بين خطاي رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهاي مستقل مدل، شکل گرفته است. اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد، مدل اثر تصادفي و اگر اين ارتباط وجود نداشته باشد، مدل اثر ثابت خواهد بود. فرضيه  نشان دهندۀ عدم ارتباط متغيرهاي مستقل و خطاي تخمين و فرضيه  نشان دهندۀ وجود ارتباط است.

با در نظر گرفتن معادله ، فرض کنيد دو تخمين و براي اين معادله وجود داشته باشد، طوري که  با برقراري فرضيه ، تخمين­زن سازگار و کارا ولي با برقراري فرضيه­ي  کارا نيست.  با برقراري فرضيه ، تخمين­زن کارا ولي با برقراري فرضيه  کارا نيست. اگر تفاوت تخمين­زن­هاي و  مقدار  باشد، واريانس اين مقدار به صورت زير محاسبه مي­شود:

(3)

 

هردو واريانس با برقراري فرضيه  تخمين زده شده است. براي انجام آزمون هاسمن مي­توان، تخمين مقدار واريانس  را با  نشان داد و آماره  را به صورت رابطه زير ارائه داد:

(4)

 

در رابطه فوق  داراي توزيع (مجذور کاي) با يک درجه آزادي است که، براي آزمون فرضيه  در مقابل فرضيه  در مطالعات داده­هاي ترکيبي از آن استفاده شده است. همچنين، اگر به جاي يک پارامتر، برداري از متغيرهاي توضيحي وجود داشته باشد، آنگاه آماره به صورت زير قابل محاسبه است:

(5)

 

در اين رابطه  داراي توزيع  با  درجه آزادي است. همچنين، ، تعداد متغيرهاي مستقل در مدل و  برداري از تفاوت تخمين زن­هاي  و  است.

[1]–  Chow test

[2]–  Pooled

[3] – Hausman test

[4]–  Lagrange Multipleir (LM)

[5]– Breusch-Pagan Test

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد