پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

3-14-2-آزمون ايم، پسران و شين[1]

اختلاف آزمون آيم، پسران و شين با آزمون لوين، لين و چاو بيشتر در فرضيات در نظر گرفته شده نمود پيدا مي­کند. در فرضيه  اين آزمون، ها داراي ارزش­هاي متفاوتي هستند. يعني، فرضيات اين آزمون به صورت زير است:

بر اساس اين فرضيات، بعضي از مقطع­ها مي­توانند داراي ريشه واحد باشند. بنابراين، به جاي انجام    آزمون براي داده­هاي ترکيبي، از آزمون ريشه واحد به صورت جداگانه براي هر مقطع استفاده مي­شود و پس از آن ميانگين اين آماره­ها به صورت  محاسبه مي­شود. اگر  نشان­دهندۀ آمارۀ  براي آزمون ريشه واحد -امين مقطع، با وقفه­ي  و ضرايب آزمون  باشد، آمارۀ استاندارد  به صورت زير تعريف مي­شود:

(11)

 

که در آن با افزايش  و  به سمت بينهايت، اين آماره به سمت توزيع نرمال استاندارد ميل مي­کند. به منظور ايجاد يک آماره  استاندارد، IPS ارزش­هاي  و  اين مقادير را محاسبه کرده­اند. هنگامي که  به سمت بي­نهايت ميل مي­کند، اين ارزش­ها به آماره­هاي آزمون ديکي- فولر نزديک مي­شوند.

به دليل وجود خود همبستگي، پيشنهاد شده است که از دو روش کاربرد اندازه­هاي مجانبي ميانگين و واريانس محاسبه­شده با استفاده از ميانگين و واريانس  تحت فرض  به شکل زير به کار گرفته شود.

(12)

 

پس از محاسبه اين آماره، اگر مقدار آمارۀ محاسبه­شده از آمارۀ جدول کوچکتر باشد، فرضيۀ ريشه واحد قابل ردشدن نيست. علاوه بر آماره t استاندارد، مي­توان از آماره  نيز استفاده کرد.

(13)

 

که در آن  عبارت است از آمارۀ  ريشۀ واحد انفرادي براي آزمون فرضيه­ي  در برابر فرضيۀ . مقادير بحراني  نيز در جدول آن محاسبه و ارائه شده است. در اينجا نيز مي­توان از  استاندارد شده نيز استفاده کرد.

(14)

 

فرضيات آزمون IPS بر اساس همان فرضيات آزمون ريشه واحد معمولی است. تفاوت فرضيات در فرضيه  است که بر اساس اين فرضيه، برخلاف آزمون LM فرض مي­شود که واحدهاي مقطعي داراي ضرايب برابر نيستند. اين آزمون بر اساس آمارۀ  t  استاندارد استوار است.

(15)

در رابطه فوق،  آمارۀ آزمون ريشه واحد IPS و  متوسط آمارۀ t آزمون ADF براي هر مقطع است و به صورت زير محاسبه مي­شود:

(16)

که در آن نمادهاي  و  به ترتيب ميانگين و واريانس براي محاسبۀ آمارۀ آزمون IPS است.

 

3-14-3-آزمون فيشر

روش ديگر براي آزمون ريشۀ واحد داده­هاي ترکيبي، استفاده از سطح معني­داري آزمون ريشۀ واحد ديکي-فولر تعميم يافته است. اساس اين روش برگرفته از روش فيشر(1932) است، که بعداً به وسيلۀ چوي(2001) و مادالا و وو(1999) به تفصيل، گسترش داده شد. به همين دليل، اين آزمون به آزمون (مادالا و وو) معروف شد. اين آزمون بر اساس آزمون ديکي-فولر معمولي به صورت زير انجام مي­شود:

 

که در آن  متغير مورد بررسي،  ضريب ثابت در ديکي-فولر پيشرفته،  وقفه آزمون و  خطاي آزمون است. فرضيات آزمون  همانند فرضيات آزمون  به صورت زير بيان مي­شود:

 

 

آزمون فيشر به روش ساده­اي وجود يا عدم وجود ريشه واحد در داده­هاي ترکيبي را بررسي مي­کند. پس از انجام آزمون ديکي-فولر معمولي، از مقدار  مختص اين آزمون، براي انجام آزمون استفاده مي­شود. آماره استفاده شده براي انجام آزمون فيشر، توسط مادالا و وو (1999) به صورت زير ارائه شده است:

 

بر اساس اين آزمون، مجموع مقدار سطح معناداري براي آزمون ريشۀ واحد معمولي در هر مقطع محاسبه مي­شود. اين آماره داراي توزيع  با  درجه آزادي است.

 

 

در نمونه­هاي بزرگ، چوي(2001) نشان داد که، اين آماره داراي توزيع نرمال استاندارد به صورت زير است:

 

از آنجا که با افزايش حجم نمونه، مقدار  و  به ترتيب به سمت2 و 4 ميل مي­کنند، مقدار اين آماره به صورت زير تعبير مي­شود:

[1]– Im, Pesaran and Shin test (IPS)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد