دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : نفت ایران در گذر زمان

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 نفت ایران در گذر زمان

قسمتی از متن پایان نامه :

  

مبحث سوم:  قرارداد های نفتی  و تکامل صنعت نفت ایران  پس از ملی شدن صنعت نفت

تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز 29اسفندماه سال 1329، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان به شمار می رود.

حـضـور آيـت اللّه كاشانى و دكتر مصدق در مجلس شانزدهم ، مبارزات ملّى شدن نفت را وارد مرحله جدّيترى كردند، چرا كه هر دو از پيشتازان اين نهضت بودند. در اين مجلس قرار شد كه كميسيون مـخـصـوص نـفـت تـشكيل شود و به همين دليل از هر يك از كميسيونهاى مجلس سه نفر برگزيده شـدنـد و كـمـيـسـيـون هـجـده نـفـره بـه ريـاسـت دكـتـر (مـصـدق )  تشكيل شد. هدف اين كميسيون مطالعه و بررسى پيشنهادها درباره نفت و از جمله قرارداد الحاقى گس ـ گلشاييان و گزارش آن به مجلس بود. كميسيون مزبور پس از بحث و بررسى لازم به اين نتيجه رسيد كه قرار داد ياد شده براى احقّاق حقوق مردم ايران كافى نيست و به اتّفاق آرا آن را ردّ كرد.

در ايـن زمـان عـده اى از اعـضـاى كـميسيون ويژه نفت درخواست ملّى شدن نفت را ارائه كردند و حتّى دكتر (بقايى ) طرحى به منظور ملى كردن نفت با يازده امضا تقديم مجلس كرد، ولى به علت كـمبود امضا در مجلس مطرح نشد. در اين زمان (آيت اللّه كاشانى ) طى بيانيه اى از مردم ايران خـواسـت كـه آن قدر درباره ملّى شدن نفت پافشارى كنند تا دولت انگلستان و طرفداران شركت نـفـت نـاچـار بـه اطـاعـت از افـكـار عـمـومـى گـشـتـه و حـقـوق مـلت ايـران را بـه آنـهـا بازگردانند.[1]

در ايـن تـاريـخ ، مـانـع عـمـده كـار كميسيون ويژه نفت براى ملّى كردن آن (رزم آرا) بود كه در پـُسـت نـخـسـت وزيرى بطور جدّى با ملّى شدن نفت مخالفت مى كرد. براى برداشتن آخرين مهره اسـتـعـمـار و مـانـع مـلى شـدن نـفـت ، فـدايـيـان اسـلام وارد مـيـدان شـدنـد و بـا گـلوله خـليـل طـهـمـاسـبـى ، رزم آرا بـه قـتـل رسـيـد. فـرداى آن روز كـمـيـسـيـون بـه اتـّفـاق آرا اصـل مـلّى شـدن نـفـت را در سـراسـر ايـران پـذيـرفت و از مجلس درخواست كرد كه براى تعيين راهـهـاى عـمـلى مـلّى شـدن نـفـت دو ماه ماءموريت كميسيون را تمديد كند. سرانجام ، مجلس شورا در تـاريخ 24 اسفند و مجلس سنا در تاريخ 29 اسفند 1329 ه‍ . ش گزارش كميسيون درباره ملّى شـدن نـفـت را تـصـويـب كـردنـد و بـديـن تـرتـيـب ، نـفـت ايـران پـس از پـنـجـاه سـال مـلّى شـد و كـمـيـسـيـون مـاءمـوريـت يـافـت كـه طـرح عـمـلى ملّى شدن را در مدت دو ماه تهيه كند.[2]

كـميسيون پس از انقضاى مدت معيّن شده ، طرح اجرايى ملّى شدن صنعت نفت مصوب مجلسين را طى نـه مـاده تـهـيـه كـرد. از مـوارد مهم آن تشكيل يك هياءت مختلط مركب از ده نفر از نمايندگان مجلس شـورا و سـنـا ـ از هـر كـدام پنج نفر ـ و وزير دارايى يا قائم مقام او بود. اين هياءت موظف بود، بى درنگ از شركت نفت سابق ايران و انگليس خلع يد كرده ، به مطالبات و دعاوى آن رسيدگى كـنـنـد. هـمـچـنـيـن دولت و هـيـاءت مـخـتـلط مـوظف بودند كه به حسابهاى شركت رسيدگى كرده ، اسـاسـنـامـه شـركـت مـلّى نـفـت ايـران را تـهـيـه كـنـنـد و

همچنين عده اى از افراد ايرانى را براى يـادگـيـرى تـخـصصهاى لازم به خارج بفرستند تاجايگزين خارجيها شوند. هيات مختلط موظف بـود در مـدت مـشـخـص شـده بـه كـار خـود پـايـان داده ، گـزارش كـار خـود را بـه مجلس ارائه دهد.[3]

[1] -مدنی ، سيد جلال الدين ، همان ، ص 184

[2] -همان ، ص 185 ـ 196

[3] – جمالی نظرپور، مهدی، تاریخ سیاسی معاصر ایران ،تهران :نشر مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی ،بی تا ، ص 43

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ج:اهداف تحقيق

1-جمع آوری و تجزیه وتحلیل انواع روشهای پرداخت دریک پژوهش

2-بکارگیری روش نوین درقراردادهای سرمایه گذاری با حفظ منافع ماهیتی آن

     3- جایگزین یک راه کار مناسب برای حل معضلات قابل پیشبینی وغیرقابل پیش بینی درمقابل نوسان قیمت ارز و چالش های روبروی آن درایران

د:پرسشهای تحقيق

1-چگونه می توان حقوق و تعهداتی که در حوزه های سرمایه گذاری مشترک انجام می گیرد را مورد بررسی قرار دارد؟

 2-آیا این نوع از معاملات در حوزه سرمایه گذاری مشترک راه دارند؟

3- شیوه های این نوع از معاملات در حوزه صنعت نفت به چه شکل انجام می گیرد؟

4-چگونه می توان در حوزه صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری را براساس بیع متقابل ایجاد کرد؟

5-معاملات متقابل به چه معاملاتی می گویند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  نفت ایران در گذر زمان با فرمت ورد