دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : رفتار نظریه مزد کارایی بخش صنعت ایران

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سنجش کارایی به روش حداکثر درست نمایی(ML) در صنایع ایران

یکی از بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد ‌‌یک صنعت، ارزیابی مرز کارایی[1] در صنعت است که توسط باتیس و کولی(1995)[2] معرفی شده است. طبق مدل باتیس و کولی فرض کنید که رابطه بین نهاده‌‌ها ( ) و ستاده‌‌ها ( ) را ‌می‌توان به وسیله استفاده از تابع تولید تقریب زد که i نشان‌دهنده بنگاه و t سال است. بنابراین مرز تولید که متناظر با بهترین تابع تجربی است به صورت زیر تعریف‌ می‌شود:

(4-1)

که  سطح تولید بالقوه[3] به روی مرز تولید در دوره t برای بنگاه i است که ‌‌یک تابع پیوسته[4]، اکیداً فزاینده[5] و شبه محدب[6] بوده و  ‌‌یک بردار مرتبه Kام از نهادها است.

برای برآورد مرز تصادفی ‌می‌توان جزء استوکاستیک  را در تابع تولید تعریف نمود و تابع تولید را به صورت زیر مجدداً بیان نمود:

(4-2)

جزء خطای ترکیبی است که vit متغیر تصادفی است و بیان‌گر عوامل برون‌زا و شوک‌های تصادفی[7] است و uit‌ ‌یک متغیر تصادفی که عوامل درون‌زا و ناکارایی تکنیکی تولید را نشان ‌می‌دهد که اصطلاحاً به آن خطای کارایی تکنیکی ‌می‌گویند. معمولاً uit بزرگتر ‌‌یا مساوی ‌‌یا برابر صفر است و فرض شده که مستقل از خطای تصادفی vit‌ می‌باشد. لذا در‌ این تحقیق، کارایی فنی صنایع کشور با استفاده از مدل تابع مرزی تصادفی که بر مبنای مدل باتیس و کولی (1995)‌ می‌باشد، اندازه‌گیری شده است:

(4-3)

 

در مدل فوق، شکل تابع مناسب،  ستانده واحد iام در زمان t و  بردار عوامل تولیدی برای واحد iام در زمان t‌ می‌باشد. ها متغیرهای تأثیرگذار بر عدم کارایی فنی هر ‌‌یک از واحدهای مورد بررسی است. ها پارامترها ‌‌یا ضرایب مربوط به متغیرهای مذکور و بردار ، پارامترهای اصلی مدل هستند که باید برآورد شوند. متغیر  و  نیز به ترتیب بیان‌گر ‌میزان عدم کارایی و سایر اختلالات آماری در مدل ‌می‌باشند.   ، دارای توزیع نرمال منقطع در نقطه صفر با ‌میانگینی برابر با ‌ می‌باشد.

در ‌این مدل به جای واریانس‌های و ، دو پارامتر واریانس ( ) و  که به ترتیب و  جایگزین و برآورد‌ می‌شوند. پارامتر  در واقع معنی‌دار بودن جزء عدم کارایی و اثر آن در مدل را ارزیابی ‌می‌کند. این پارامتر در فرآیند حداکثر سازی تکراری برآورد گردیده و مقداری بین صفر و‌ ‌یک را اختیار‌ می‌کند.

در حالتی که  برابر با صفر است،‌‌ یعنی  و‌ ‌یا  می‌باشد، جزء عدم کارایی از مدل حذف و مدل  به‌ ‌یک مدل رگرسیونی معمولی تبدیل‌ می‌شود. در شرایطی که ، در‌ این حالت مدل مذکور به مدل تابع مرزی معین نزدیک خواهد شد.

در رابطه  بایستی‌ میزان عدم کارایی هر بنگاه ( ) از جمله اختلال معمولی ( ) تفکیک شود. بر همین اساس از روش جاندرو و همکاران[8] (1982) استفاده‌ می‌شود. همانطور که در بخش قبل بیان شد جاندرو ‌‌یک رابطه برای تعیین ارزش مورد انتظار شرطی جزء  به شرط جمله اخلال ترکیبی،  را ارایه نمود. در شرایطی که  دارای توزیع نرمال  منقطع‌ می‌باشد، ‌این رابطه برابر است با:

(4-4)

که در آن  و  است.  درجه نامتقارن و غیرنرمال بودن جمله اختلال ترکیبی ( ) را نشان‌ می‌دهد. هم‌چنین  و  به ترتیب تابع چگالی و توزیع نرمال استاندارد‌ می‌باشند. با استفاده از تابع حداکثر درست‌نمایی(ML) و تخمین  ،  ،  و  از تابع زیر، بر حسب فرض مورد نظر در خصوص نوع توزیع  و هم‌چنین تخمین پارامترهای مدل ، ‌می‌توان برآوردهایی را برای  و  به دست آورد.

[1] evolution of frontier efficiency

[2] Battese, G. and Coelli, T. (1995). “A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function and Panel Data”, Empirical Economics, Vol. 20, 325-332.

[3]  Potential output level

[4]  continuous

[5]  strictly increasing

[6]quasi – concave

[7]  random shocks

[8]  Jandrow

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاهها افزایش داشته است. حال پرسش این است که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی وجود دارد به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم است چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار  مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی رفتار نظریه مزد و کارایی در بخش صنعت ایران با فرمت ورد