دانلود پايان نامه ارشد اقتصاد : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تهامی­پور، کاظم­نژاد و مؤذنی (1386)، در مقاله خود تحت عنوان ” مقایسه رشد بهره­وری کل عوامل تولید بخش­های اقتصادی ایران ” به این نکته اشاره دارد که اندازه­گیری بهره­وری ابزاری سودمند برای تحلیل تغییرات عملکرد در طی زمان و پیدایش علل آن است. مقایسه بهره­وری شاخه­های مختلف تولیدی در سطح بین­المللی و بین بخشها و زیربخش­های مختلف به مؤسسات کمک می­کند، تا ضمن تبیین وضعیت خود با استفاده از تجارب دیگران به بهبود و ارتقاء سطح بهره­وری خود بپردازند. بنابراین در این مقاله با استفاده از آمارهای مربوط به تعداد شاغلین، ارزش موجودی سرمایه و ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصادی و کل اقتصاد کشور برای سالهای82-1370، رشد بهره­وری کل عوامل تولید با استفاده از مدل مانده سولو مورد اندازه­گیری و تحلیل قرار گرفته است. همچنین بهره­وری­های جزئی نیروی کار و سرمایه محاسبه شده و بخش­های اقتصادی از این نظر نیز مورد مقایسه قرار گرفته­اند. در نهایت میانگین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل به تفکیک سالهای برنامه­های پنج­ساله اول تا سوم توسعه محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می­دهد که بخش ارتباطات دارای بیشترین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل و بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری دارای کمترین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل در بین بخش­های اقتصادی در طول دوره مورد بررسی است. شایان ذکر است که در طول دوره مورد بررسی، میانگین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل بخش کشاورزی در بین 11 بخش اقتصادی از 3 بخش ارتباطات، آب و برق و بخش خدمات مؤسسات مالی، پولی، بیمه، مستغلات و حرفه­ای و تخصصی پایین­تر و از سایر بخشها و همچنین از میانگین نرخ رشد بهره­وری کل عوامل تولید کل اقتصاد کشور بالاتر می­باشد. علاوه بر این، متوسط نرخ رشد بهره­وری کل عوامل تولید برای بخش کشاورزی در طول برنامه اول و سوم توسعه مثبت و در طول برنامه دوم توسعه، منفی بوده است.

 

حسینی­نسب و غوچی (1386)، در مقاله خود تحت عنوان “تجارت خارجی و رشد بهره­وری در صنایع کارخانه­ای ایران” تأثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سایر عوامل (نرخ تعرفه گمرکی، ورود و خروج بنگاهها و تحقیق و توسعه) بر بهره­وری صنایع کارخانه­ای ایران بررسی نموده­اند. داده­های مورد استفاده، 9 صنعت کارخانه­ای در دوره زمانی 1379-1373 بوده است. جهت برآورد معادلات از روش GLS استفاده نموده­اند که طبق نتیجه آزمون F نسبت به حداقل مربعات معمولی باعث افزایش سازگاری در برآوردها شده است. آنان بیان می­کند که برآوردها حاکی از اثر تجارت خارجی و ورود و خروج بنگاهها بر بهره­وری مثبت و معنی­دار بوده­اند و اثر تحقیق و توسعه نیز مثبت بوده است. همچنین افزایش نرخ تعرفه باعث کاهش رشد بهره­وری کل عوامل تولید شده است و در نهایت مقاله آنان بر آزادسازی تجارت خارجی به عنوان عامل مهم افزایش بهره­وری دلالت می­کند. آنان به این نکته اشاره دارند که در پژوهش­های گذشته، تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد)، ورود و خروج بنگاهها، تحقیق و توسعه و نرخ تعرفه گمرکی از مهمترین عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنایع بوده­اند. اما در مقاله آنان، تأثیر تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) در کنار تعرفه گمرکی، سود بنگاهها و مخارج آزمایشگاهی بر بهره­وری صنایع کارخانه­ای ایران اندازه­گیری می­شود که این امر از طریق نظم­بندی معادله رشد بهره­وری صورت می­گیرد. جهت برآورد کشش تولید نسبت به کار و سرمایه از روش GLS ( عرض از مبدأ مشترک) و جهت برآورد معادله رگرسیونی مربوط به رشد بهره­وری از روش GLS (آثار ثابت) استفاده شده است، که بر اساس آزمون F باعث افزایش سازگاری برآوردها شده است. آنان در مقاله خود از 9 صنعت کارخانه­ای طی دوره زمانی 1379-1373 استفاده کرده­اند. برآوردهای بدست آمده حاکی از آن است که اثر متغیرهای تجارت خارجی (باز بودن اقتصاد) و سود بنگاهها (به عنوان جانشین ورود و خروج) بر بهره­وری مثبت و معنی­دار هستند. اثر مخارج آزمایشگاهی (جانشین R&D) بر بهره­وری هر چند که مثبت می­باشد، ولی چندان قابل اعتماد نیست. قابل توجه است که در مطالعه اندرسون نیز اثر R&D بر بهره­وری بی­معنی بوده است، حتی با این وجود که اندرسون بیش از 15 گروه صنعتی در بیش از 15 سال را در پانل خود منظور نموده است. از دیگر یافته­های مقاله این است که، افزایش نرخ تعرفه گمرکی باعث کاهش رشد بهره­وری کل می­گردد و مهمترین پیامد سیاست­گذاری مقاله این است که، اتخاذ سیاست‌های تجارت خارجی موافق باز بودن اقتصاد در ایران می­تواند رشد بهره­وری و سرانجام رشد اقتصادی کشور را افزایش دهد.

 

شاه‌آبادی (1386)، در تحقیق خود تحت عنوان ” اثر سرمايه گذاری مستقيم خارجی، تجارت بين‏الملل و سرمايه انسانی بر بهره­وري كل عوامل اقتصاد ايران” با توجه به تئوري هاي اخير رشد در واكنش به انگيزه‌هاي اقتصادي به طور مرسوم جهت­گيري­هاي ابداع را به عنوان موتور اصلي پيشرفت تكنولوژيكي و رشد بهره­وري معرفی مي­کند و با اين نگرش بیان می­کند که ابداع از يك طرف به دانش ناشي از فعاليتهاي R&D بستگي دارد و از طرف ديگر به انباشت دانش كمك مي­كند. بنابراين سطح بهره­وري يك اقتصاد را به فعاليتهاي انباشته شده R&D و انباشت دانش مؤثر و ارتباط آن دو و ساير متغيرهای کلان اقتصادی می­داند. با این وجود بیان می­کند که سرمايه­گذاری مستقيم خارجی و تجارت بين­الملل در کالاها و خدمات، ارتقاي بهره­وري يک كشور علاوه بر تأثيرپذیری از سرمايه­گذاري R&D داخل، به سرمايه­گذاري شركاي تجاري در R&D نيز بستگي دارد. همچنين بر اساس شواهد تجربی به این نتیجه رسیده است که تجارت بين­الملل و سرمايه­گذاري مستقيم خارجي (از طريق شرکتهای چند مليتی) موجب انتقال تکنولوژی خارجی به کشورها ­شده است. وی هدف خود از اين مطالعه را ارزيابي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجی (از طريق تجارت بين­الملل و سرمايه­گذاری مستقيم خارجی)، انباشت تحقيق و توسعه داخلی، سرمايه انسانی و ساير عوامل مؤثر بر بهره­وري كل عوامل مي­داند. معادله بهره­وري كل عوامل را به وسيله به كارگيري روش همگرايي يوهانسون و حداقل مربعات معمولي با استفاده از مجموعه سريهاي زماني طي دوره ١٣٣٨-۱۳۸۲ برآورد نموده است که نتايج برآورد بیانگر انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی و تجارت کالا)، سرمايه انساني، شدت سرمايه، شاخص باز بودن، ذخاير بين‌المللی، نرخ ارز واقعی، نرخ تورم و متغيرهای موهومی جنگ تحميلی و انقلاب اسلامی بر روي بهره­وري كل عوامل بوده است. همچنين در نتايج برآورد پيشنهاد كرده­اند كه اثر انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، انباشت تحقيق و توسعه خارجي، شاخص باز بودن و متغيرهای موهومی جنگ تحميلی و انقلاب اسلامی اثر قويتري نسبت به ديگر متغيرها بر بهره­وري كل عوامل داشته­اند و ضريب تخميني متغير نرخ تورم و متغير موهومی انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی بر بهره‌وري كل عوامل منفي بوده است. همچنين آثار تکانه­های مختلف اقتصادی بر بهره­وری کل عوامل در طول زمان و ميزان تغييرات متغيرهای مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل را با روش تجزيه واريانس خطای پيش‌بينی بررسی نموده­اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3-سؤالات تحقیق

در این تحقیق سؤالات زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

  1. تأثیر جریانات تجاری بر میزان بهره­وری صنعت خودرو کشور چگونه است؟
  2. تأثیر سرمایه‌گذاری بنگاهها در زمینه تحقیق و توسعه بر میزان بهره­وری بخش صنعت خودرو کشور چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری درصنعت خودرو  با فرمت ورد