دانلود پايان نامه : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350

قسمتی از متن پایان نامه :

هم­چنین در الگوی (4-12) وجود یک رابطه­ی معنادار و منفی در کوتاه­مدت بین متغیر نرخ ارز مؤثر واقعی و سرمایه­گذاری­خصوصی برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار گرفت. به­طوری که از لحاظ قدرمطلق در الگوی (4-12)، تأثیر نرخ ارز مؤثر واقعی بر سرمایه­گذاری خصوصی در کوتاه­مدت  برابر با (5642/2-) است. بنابراین با تغییر یک درصدی در نرخ ارز مؤثر واقعی، هزینه­ی واقعی کالاهای سرمایه­ای وارداتی در کوتاه­مدت بیش از یک درصد افزایش یافته و از این طریق موجب کاهش سرمایه­گذاری خصوصی در ایران خواهد شد. بدون در نظرگرفتن متغیرهای جانشین حفاظت از حقوق مالکیت نرخ ارز مؤثر واقعی در کوتاه­مدت نیز تأثیری بر سرمایه­گذاری خصوصی نداشته است.

حال بعد از بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی تولیدناخالص داخلی واقعی، نرخ ارز مؤثر واقعی، نرخ بهره­ی واقعی و سرمایه­گذاری دولتی بر سرمایه­گذاری خصوصی در کوتاه­مدت، در این قسمت، به بررسی چگونگی اثرگذاری متغیرهای جانشین حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی درکوتاه­مدت خواهیم پرداخت. در الگوی (4-10) که اثرگذاری متغیر پول تقویت­کننده­ی قراردادها، CIM، بر سرمایه­گذاری خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است، در کوتاه­مدت مشخص می­شود که در سطح 5 درصد بی­معنا بوده، و اثری بر
سرمایه­گذاری خصوصی در ایران ندارند. بنابراین در اقتصاد ایران نمی توان انتظار داشت که با تغییر در نسبتی از نقدینگی که به صورت سکه و اسکناس نبوده، اثری بر سرمایه­گذاری خصوصی بوجود آید.

اما از بین دیگر متغیرهای جانشینی حفاظت از حقوق مالکیت یعنی؛ متغیرهای سهم هزینه­های امور عمومی از کل مخارج دولت ، نسبت هزینه­های عمرانی دولت در امور عمومی دولت به کل هزینه­های عمرانی دولت ، سهم هزینه­های امور عمومی در مجموع سه امور اقتصادی، اجتماعی و عمومی ، نسبت هزینه­های جاری امور عمومی به
هزینه­های جاری عمومی  ، نسبت جمعیت به تعداد معاملات ثبت شده در دفتر اسناد و املاک  و سهم هزینه­های امور عمومی در تولید ناخالص داخلی  در
کوتاه­ مدت، متغیرهای ،  و معنادار نشده­اند و بقیه متغیرها در کوتاه­مدت معنادار شده­اند.

حال بدون درنظرگرفتن متغیرهای جانشین حفاظت از حقوق مالکیت در الگوی (4-17) مشخص می­شود که، در کوتاه­مدت میزان حساسیت متغیرهای موجود در این الگو، نسبت به سرمایه­گذاری خصوصی کمتر شده است. به عبارتی بدون توجه به متغیرهای جانشین حفاظت از حقوق مالکیت، متغیرهای اقتصادی تولیدناخالص داخلی واقعی و سرمایه­گذاری دولتی، تأثیر کمتری بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی خواهد داشت ( ضرایب این متغیرها به ترتیب برابر 7106/1 و 3878/0- است که کمتر از تمام الگوهایی بوده که در آن­ها متغیرهای جانشین حفاظت از حقوق مالکیت در نظر گرفته شده است). از طرفی متغیرهای نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی واقعی همچنان بی­معنا بوده و تأثیری بر سرمایه­گذاری بخش خصوصی ندارند. بنابراین ورود متغیرهای جانشین حفاظت از حقوق مالکیت بر وضعیت معناداری متغیرها اثر مثبت گذاشته است که انتظار می­رود توجه به حفاظت از حقوق مالکیت وضعیت سرمایه­گذاری بخش خصوص را بهبود بخشد.

از طرفی، ضریب جمله­ی اصلاح­خطا[1]  (ect(-1)) که سرعت تعدیل به سمت تعادل را نشان می­دهد و انتظار می­­رود که از نظر علامتی منفی باشد، نشان می­دهد که در صورت انحراف از مسیر تعادلی درازمدت، سرعت بازگشت متغیرها به مسیر تعادلی درازمدت چگونه است.
هم­چنین منفی و معنادارشدن این ضریب حاکی از وجود رابطه­ی درازمدت بین متغیرهای الگو است (صمدی و پهلوانی، 1388). جدول (4-3) نشان می­دهد که ضریب جمله­ی اصلاح­خطا در تمام این الگوها منفی و معنادار شده است و سرعت تعدیل هم به نسبت سریع است.
به طوری­که، مقدار عددی ضریب جمله­ی اصلاح خطا بین 6655/0- تا 7713/0- است و این نشان می­دهد که سرعت تعدیل نسبتاً سریع صورت می­گیرد. نکته­ی قابل توجه آن­که، حداقل سرعت تعدیل به سمت تعادل (6655/0-) مربوط به الگویی است که متغیرهای جانشینی حفاظت از حقوق مالکیت مدنظر قرار نگرفته است. به همین دلیل توجه به عوامل نهادی نه تنها بر بهبود شرایط کمک می­کند بلکه رسیدن سریع­تر به تعادل را نیز ممکن می­سازد.

[1].Error Correction Term

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤال­های تحقیق

سؤال­های زیر در این پایان­نامه مدنظر می­باشد که به دنبال پاسخگویی به آن­ها هستیم:

– آیا دولت از طریق ایجاد حفاظت از حقوق مالکیت، می­تواند بر میزان سرمایه­گذاری بخش خصوصی در ایران اثرگذار باشد؟

– ورود متغیرهای نهادی از جمله حقوق مالکیت بر معادله­ی سرمایه­گذاری، چه تأثیری بر میزان اثرگذاری دیگر متغیرهای اقتصادی ( شامل تولید، سرمایه­گذاری دولتی، نرخ ارز مؤثر واقعی و نرخ بهره­ی حقیقی) دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران طی دوره¬ی زمانی 1388- 1350  با فرمت ورد