دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه تحقیق

2-6-1) پیشینه تحقیق در ایران

سنجش ردپای بوم شناختی در ایران مورد توجه طیف وسیعی از پژوهشگران قرار گرفته است. با بررسی اجمالی پژوهش های مذکور مشاهده می شود که این پژوهش ها ماهیت کلان داشته و اهمیت آن در بخش های مختلف اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه، می توان به کار مطالعاتی سرایی و عبدالحمید زارعی(١٣۹۰) اشاره کرد که پایداری منابع بوم شناختي ايران از انقلاب تا سال١٣۸۰ براساس شاخص ردپای بوم شناختی بررسی شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش قیاسی و ترکیبی، زمین موردنیاز برای پنج عامل تولید، انرژی، پهنه آبی، زمین ساخته شده، زمین کشاورزی و مرتع استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد، ایران با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و محیطی، ردپای بوم شناختی سرانه(٤/٢ هکتار سرانه) بیشتری از سرانه جهانی(٢/٢ هکتار سرانه) دارد. این درحالیست که ظرفیت زیستی ایران و جهان به ترتیب ۸/۰ و ۸/١ هکتار سرانه می باشد. بنابراین با توجه به ٦/١ هکتار سرانه کسری بوم شناختی و مصرف ناپایدار، برای دستیابی به پایداری مصرف منابع طبیعی و بوم شناختی در دسترس کشور، باید سیاست ها و برنامه ریزی های صحیح و متعادل در عرصه محیط زیست اتخاذ کرد.
برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

همچنین در سطح شهر، حسین زاده و ساسان پور(١٣۸۵)، عوامل مؤثر بر پایداری و ناپایداری توان اکولوژیک شهر تهران را با روش ردپای بوم شناختی براساس داده سال ١٣۸١ بررسی کردند. در این پژوهش، ابتدا حوزه های مصرف ساکنین کلانشهر تهران بر مبنای تقسیم بندی واکرناگل(٢۰۰٣) و نیز زمین بکار رفته براساس اطلاعات ردپای ملی(گزارش سیاره زندگی[1]،٢۰۰٣) بدست آمده است. درنهایت، با استفاده از آمار کشور در مورد الگوی مصرفی مناطق و محلات مختلف آن، ماتریس الگوی مصرف-کاربری زمین برای چهار گروه فعالیت اصلی انسان ها: غذا، مسکن، حمل و نقل و کالا و خدمات و ٦ نوع زمین: انرژی، ساخته شده، جنگل، مرتع، کشاورزی و دریاها بصورت ٦×٤ تشکیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ردپای بوم شناختی سرانه تهران و ایران به ترتیب ٧۹/٣ و ۹۸/١ هکتار می باشد، در واقع ۹١/١ هکتار سرانه فشار بر محیط پشتیبانش یعنی ایران وارد می کند، همچنین در مقایسه با سطح جهانی نیز ردپای سرانه تهرانی ها ٣۹/٢ هکتار بزرگتر است و این یعنی اینکه هر فرد ساکن تهران بیش از ۵/٢ برابر سهم خود از توان اکولوژیک و ظرفیت زیستی محیط استفاده می کند.

در مطالعه پژوهشی صمدپور و فریادی(١٣٧۸) نیز آثار محیط زیستی افزایش تراکم جمعیتی و ساخت و ساز شهری، به ویژه بلندمرتبه سازی در محله الهیه تهران در سال های ١٣۵۸ تا ١٣۸٤ با محاسبه ردپای بوم شناختی بررسی شد. ابتدا مقایسه روند تغییرات کاربری زمین این محله نشان داد، در دوره زمانی مورد مطالعه زمین های ساخته شده ۵/٢ برابر افزایش و متعاقباً زمین های سبز ٧/١ برابر کاهش یافته است. در این پژوهش محاسبه ردپای بوم شناختی بر مبنای روش واکرناگل و ریس (١۹۹٦) برای ٦ گروه مصرفی برق، آب، غذا، گرمایش حاصل از گازهای طبیعی، میزان CO2 ناشی از حمل و نقل و مقدار زباله تولید شده صورت گرفته، و نتایج حاکی از آنست که میزان زمین بکار رفته برای تأمین نیازهای مصرفی ساکنان این محله در سال ١٣۸٤ بیش از پنج برابر مساحت محله الهیه و ٦/١ برابر کل مساحت شهر تهران بود. در نهایت اینکه توسعه محله الهیه از سهمی بسیار فراتر از ظرفیت محیط زیستی خود محله را استفاده می کند.

غلامی و همکاران(١٣۸۹) در یک پژوهش تحلیلی-کاربردي با استفاده از مطالعات اسنادي و میدانی به ارزیابی ردپاي بوم شناختی منطقه ۵ شهرداري تهران پرداختند که در دو دهه اخیرگسترش کالبدي چشمگیري داشته و منجر به افزایش بی رویه ساخت و ساز در این منطقه شده است. مشخص گردید، میزان زمین بکار رفته براي تامین نیازهاي مصرفی ساکنان این منطقه در سال ١٣۸۹ بسیار فراتر از ظرفیت زیستی خود است. در پایان با تعیین ارزش اقتصادي منطقه ناشی از تبدیل کاربري فضاي سبز به کاربري مسکونی پرداخته و راهکارهایی مانند جلوگیري از افزایش تراکم ساختمانی و بهره گیري از زمین هاي بایر منطقه به عنوان کاربري فضاهاي سبز براي کاهش اثرات منفی ناشی از استفاده نامناسب زمین مطرح شده است.

در نهایت نیز سرایی و عبدالحمید زارعی(١٣۸۹)، در پژوهش دیگری ضمن بررسی تأثیر عوامل اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی شهر بوشهر بر اجزای ردپای بوم شناختی این شهر، توسعه پایدار این شهر را ارزیابی کردند. متغیر مستقل اجتماعی-اقتصادی و جمعیتی بررسی شده در این پژوهش شامل: سن، جنسیت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سطح درآمد و متغیرهای وابسته حاوی اجزای ردپای بوم شناختی یعنی غذا، حمل و نقل، خانه و کالاست. داده های این مطالعه از جامعه آماری که ٢۵۰ نفر از ساکنان شهر بوشهر می باشد، بدست آمده و تحلیل آنها با استفاده از آزمون آماری در محیط SPSS و تحلیل رگرسیون داده ها صورت می گیرد. نتایج حاکی از آنست که متغیرهای مستقل حدود ۸٤ درصد بر اجزای ردپای بوم شناختی شهر بوشهر تأثیر دارند.

  1. 1. Living Planet Report

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد