دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های توسعه پایدار

در پس مفهوم توسعه پایدار عقیده بر اینست که محیط زیست به عنوان سرمایه طبیعی برای مصرف مستقیم مانند تنفس هوای پاکیزه و حفظ جریان تولید مهم می باشد. بنابراین، تخریب محیط زیست و خسارت به آن منجر به کاهش سرمایه ای است که کیفیت و کمیت خدمات جاری آن را می کاهد. در نتیجه، همراه با روشن شدن اهمیت سرمایه طبیعی در فرایند تولید لازمست که این نوع سرمایه ارزشگذاری شود تا به این وسیله میزان هزینه استفاده از آن که بر نسل کنونی و نسل آینده تحمیل خواهد شد، نشان داده شود. در نهایت، با تعیین مقدار بهینه سرمایه طبیعی، دستیابی به اهداف توسعه پایدار محقق گردد.

هر چند بررسی اهمیت منابع طبیعی و حفظ آن در سیاست های توسعه ای از دهه 1970 آغاز شده، اما ریشه آن را می توان در نخستین مکاتب اقتصادی مانند تئوری اقتصادی کلاسیک یافت، به طوری که در این مکتب زمان کار منشأ همه ارزش اقتصادی است، یعنی ارزش یک کالا به اندازه مقدار کاری است که برای تولید آن لازم است. طبیعت اغلب به صورت پایان ناپذیر و اغلب بی ربط در نظر گرفته می شد. برخی اقتصاددانان کلاسیک از قانون بازده نزولی استفاده کردند، این قانون از وضعیت بخش کشاورزی در آن زمان اقتباس شده و به عنوان چارچوبی تحلیلی برای همه فرآیندهای اقتصادی به کار می رفت. این قانون حاکی از محدودیت امکان استفاده از منابع طبیعی در فرایند تولید است(اُپچور و همکار، 1993، ص 206).

وقتی مارشال[1] عملکرد بازار را تشریح می کند، این مفاهیم مشاهده نمی شود. از نظر وی، تخصیص بهینه عوامل تولید به عنوان نتیجه عملکرد مکانیسم قیمت ها در بازار رخ خواهد داد. در این نوع رویکرد، عامل تولید منابع طبیعی قیمت گذاری نشده یعنی اهمیت اقتصادی نداشته و برای یک دوره بسیار طولانی در حاشیه تفکر اقتصادی قرار گرفت، در این شرایط تخصیص بهینه عوامل تولید کاهش یافته است. وی آگاه به امکان اثرات جانبی در روند بازار بود، اما خود را به اثرات مثبت محدود کرد(همان منبع، ص 206).

پیگو[2]، تاثیرات خارجی منفی که باعث شد هزینه های شخصی یک محصول آلوده کننده کمتر از هزینه  اجتماعی وی شود، به رسمیت شناخت. به نظر وی، یک راه حل، درونی ساختن هزینه اجتماعی از طریق مالیات یا جریمه کردن به منظور بازگرداندن به بهینگی است. هنگامی که در دهه 1960، با ارتقا آگاهی اجتماعی نسبت به مسائل زیست محیطی، اقتصاددانان بکارگیری مفهوم اثرات خارجی منفی را آغاز کردند. رویکرد نئوکلاسیک برای ارزیابی ارزش پولی اختلالات محیط زیست از ابزارهایی مانند روش ارزشگذاری مشروط[3] استفاده کردند. اما ثابت کردند، در تعیین نقطه بهینه آلودگی ناکافیست(همان منبع، ص 206).
پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

8/06/پول-15.jpg” alt=پول-نام-تصویر width=”550″ height=”550″ />

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

بنا بر تأکید توسعه پایدار بر حفظ ذخیره منابع طبیعی انتظار می رود، باید برای تخصیص سرمایه گذاری بر مبنای حداکثرسازی منافع خالص اجتماعی، با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی در هزینه تولید، تولیدات صنعتی که منجر به بروز بحران های زیست محیطی می گردند را کنار گذاشت. لازمه پایداری اینست که بخش قابل توجهی از منابع تقلیل یافته دوباره در تجدید منابع تجدیدشدنی سرمایه گذاری شود تا تولید سرانه هر واحد نهاده منابع طبیعی افزایش یافته یا کارآیی آخرین واحد محصولات منابع طلب تولید شده افزایش یابد (میکسل[4]، ۱٣۷۶).

داسگوپتا[5] و هیل[6] با تجدیدنظر در حساب تولید ناخالص ملی حقیقی را با توجه به هزینه زیست محیطی اندازه گیری کرده اند و در مدلی به صورت زیر ارائه داده اند:

NNP = مقدار تغییر خالص در سرمایه انسانی + سرمایه گذاری خالص در سرمایه فیزیکی + مصرف

مقدار زیان های زیست محیطی جاری – مقدار تغییر خالص در موجودی سرمایه طبیعی +            

در مدل فوق با استفاده از روش بهینه یابی مقادیر به کمک قیمت سایه ای ارزیابی می شوند(داسگوپتا و هیل، ۱۹۷۹). در واقع، عمل بهینه سازی فرد را قادر می سازد که ضمن برآورد قیمت های حسابداری، آنها را برای ارزیابی پروژه و سیاستگذاری بکار گیرد. در روش های دیگر توسط سن[7]، استرن[8]، هامیلتون[9] و … ارائه شده، قیمت های حسابداری از طریق ساختار عمومی تولید و مصرف و یا حداکثر نمودن ارزش فعلی تنزیل شده جریان رفاه اجتماعی برآورد می شود(امینی میلانی، ١٣۸۹).

اعتقاد میکسل درباره نظریه توسعه پایدار بر آنست که محصول ناخالص داخلی و محصول ناخالص داخلی سرانه معیار مناسبی برای نشان دادن رشد خالص هر کشور نیست، زیرا چنین رشدی به قیمت نابودی و تخریب منابع طبیعی و کاهش ارزش آنها به دست می آید و بسیاری از هزینه ها و منافع اجتماعی در محاسبه محصول ناخالص داخلی منظور نشده است، لذا محصول ناخالص داخلی معیار خوبی برای سنجش توسعه اقتصادی نیست. در واقع در توسعه پایدار، هدف از فعالیت های اقتصادی و استفاده از عوامل تولید تنها افزایش سهم تولیدات نبوده بلکه در جهت کاهش فقر و گسترش عدالت و حفظ منابع طبیعی از این عوامل استفاده می شود، در نتیجه توسعه پایدار یک هدف کمی ندارد بلکه به دنبال تحقق شماری از اهداف اجتماعی است که عمدتاً غیرکمی هستند و باید به نقش آنها در حداکثر نمودن منافع خالص اجتماعی توجه نمود(میکسل، ۱٣۷۶).

  1. 2. Marshall
  2. 3. Pigou
  3. 1. Contingent Valuation Method
  4. 2. F. Mikesell
  5. 3. Dasgupta
  6. 4. Heal
  7. 5. Sen
  8. 6. Stern
  9. 7. Hamilton

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد