دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی

همانطور که اشاره شد، از لحاظ روش شناسی دو رویکرد برای محاسبه ردپای بوم شناختی وجود دارد، یک روش واکراناگل و ریس و دیگری روش بیکنل و همکارانش. بیکنل و همکارانش به منظور رفع نارسایی روش واکرناگل مانند ماهیت کلان این روش و یا چشم پوشی آن از منابع بکار رفته برای تولید کالای صادراتی و محصولات نهایی وارداتی تلاش کردند در قالب جدول داده-ستانده، ردپای بوم شناختی را محاسبه کند. در این روش ردپای بوم شناختی با جزئیات بیشتر در سطح بخش های اقتصادی محاسبه می شود. البته شایان ذکر است که هر جدول داده-ستانده ای در محاسبه ردپای بوم شناختی قابل استفاده نیست، باید جدول داده-ستانده ای بکار برد که واردات به صورت سطری در ناحیه ارزش افزوده منظور می گردد.

بیکنل و همکارانش برای استفاده از جدول داده-ستانده، داده های زمین را به صورت سطری در این جدول وارد می کند، سپس با استخراج ماتریس ضرایب فزاینده تولید و پیش ضرب آن در ماتریس قطری نسبت زمین هر بخش به ستانده متناظر، ماتریس ضرایب فزاینده زمین بدست می آید. این ماتریس نیاز مستقیم و غیرمستقیم هر بخش به زمین برای افزایش یک واحد تقاضای نهایی آن بخش را نشان می دهد. بیکنل با جمع ستونی ماتریس ضرایب فزاینده زمین، به ماتریس سطری می رسد که ردپای بوم شناختی بخش های مختلف را با پیش ضرب آن در ماتریس های متناظر بدست می آورد. این امر با مطرح شدن بحث اختلاف موجودی منجر به خطای محاسبه ای می شود، چرا که در این روش، توزیع زمین بکار رفته در بین بخش ها درست محاسبه نمی شود و ارقام حاصل شده واقعی نیست. مثلاً در محاسبه زمین های کشاورزی، به اشتباه زمین های صنعتی هم منظور می شود، در نهایت مشاهده می شود که رقم بدست آمده برای زمین کشاورزی بیش از موجودی آن است. برای اصلاح این خطا، فرنگ پیشنهاد کرد به جای ضریب فزاینده زمین از ترکیب ضریب فزاینده زمین استفاده شود، یعنی دیگر لازم نیست مانند روش بیکنل و همکارانش، جمع سطری صورت گیرد.

1-8) روش گردآوری اطلاعات و داده ها

در این رساله از جدول داده-ستانده سال ١٣۸۰ تهیه شده توسط بانویی و همکاران و به هنگام شده آن در سال ١٣۸۵ توسط مؤسسه پژوهش های مجلس استفاده می شود. همچنین از آمارنامه كشاورزي 1380 و 1385 وزارت جهاد كشاورزي، داده های اطلاعات مربوط به مساحت زمین کشاورزی، باغ، مرتع، جنگل و شیلات استخراج می شود. اطلاعات مربوط به زمین اختصاص یافته برای احداث ساختمان از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهر ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی اتخاذ شد. عملکرد تفصیلی صنعت و معدن 1380 و 1385 وزارت صنایع و معادن و پورتال سازمان نظام مهندسی معدن ایران به منظور بدست آوردن اطلاعات زمین صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت از سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای 1380 و 1385 وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات مربوط به مساحت جاده ها استخراج شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال تحقیق

شاخص ردپای بوم شناختی زمین در سطح بخش های ایران در سال های ١٣۸۰ و ١٣۸۵ چقدر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی توسعه پایدار در ایران با رویکرد ردپای بوم شناختی زمین  با فرمت ورد