دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

 

عنوان کامل پایان نامه :

 روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)

قسمتی از متن پایان نامه :

دامنه هدف‌هاي مدل و اجراي مطلوب آن را مي‌توان به عنوان ابزار آزمون سياست‌هاي گذشته در نظر گرفت که از مرحله آموزش و افزايش آگاهي براي پذيرش واقعي توصيه‌هاي سياستي تا پذيريش مدل از سوي کارشناسان در نوسان است.

قلمرو سيستم متضمن بخش‌هاي ساختاري سيستم است که براي توليد رفتارهاي مورد انتظار ضرورت دارد. مرز سيستم بايد به قدر کافي بزرگ باشد تا بتواند روابط علّي ـ معلولي و اطلاعات را نيز در بر گيرد. اين پديده براي رفتار سيستم بسيار حايز اهميت است. قلمرو سيستم بايد اهرم‌هاي سياسي (عوامل دخيل در آزمون خط مشي‌ها و سياست‌ها) و متغيرهاي موجود (از جمله هزينه‌ها) را در بر گيرد. از اين رو، مي‌توان سياست‌ها و خط مشي‌هاي سيستم واقعي را مورد ارزيابي قرار داد.

قلمرو سيستم نبايد مؤلفه‌هاي فاقد ارتباط با رفتار مسأله را در برگيرد و تاکيد اساسي بايد نه بر سيستم بلکه بر مسأله باشد. براي تعيين عوامل داخلي و عوامل خارجي سيستم بايد ماهيت عناصر موجود در قلمرو و خارج از قلمرو را به کمک تفسير و تحليل متغيرها مشخص کرد. مدل را بايد به صورت اجزا و بخش‌ها و نواحي عملکرد، ساده در نظر گرفت. ابتدا ساختار فيزيکي سيستم تدوين و سپس جريان‌هاي اطلاعات بر اساس ادراک ترسيم مي‌شوند. آنگاه بايد جنبه‌هاي کليدي و ادراکي موثر بر سيستم و رفتارهاي آن را مورد تاکيد خاص قرار داد. معمولا فرايند مدل‌سازي پويايي‌شناسي سيستمي در هفت مرحله تحقق مي‌يابد:

  • بررسي حالت واقعي سيستم.
  • دريافت حالت ادارکي سيستم.
  • تعيين حالت مورد انتظار سيستم.
  • برنامه‌ريزي و جزيي نمودن.
  • اختلافات، اقدامات و عمليات.
  • تغيير حالات واقعي و ادارکي سيستم و
  • تدوين حلقه بازخورد.

دسترسي به منابع اطلاعات و گردآوري آن بسيار مهم است. از اين رو، مدل‌ساز بايد نتايج و شبيه‌سازي مدل را براي استفاده در تصميم گيربي مجريان سيستم و ارزيابي سياست‌هاي اتخاذ شده ارائه دهد. در فرمول‌بندي، حلقه‌هاي بازخورد حاصل از تبادل اطلاعات سيستم نقش اطلاع رساني مهمي‌ بر عهده دارند. چنانچه متغير A بر B تأثير بگذارد حلقه بازخوردي تأثير Bبر A چگونه خواهد بود؟

گزاره‌هاي ساختاري بازخوردي در مدل بر اساس فرضيه‌هاي پويا شکل مي‌گيرند و براي استفاده در ايجاد رفتار مسأله يا حداقل کمک به آن به کار مي‌روند. اين فرضيه‌هاي پويا در مرحله مفهوم‌سازي مدل، تدوين مي‌شوند هر چند اگرچه وضعيت سازگاري در ساختارهاي بازخوردي فقط پس از چندين تکرار در مراحل مفهوم‌سازي، فرمول‌بندي، شبيه‌سازي و ارزيابي امکان پذير مي‌گردد. تعيين خط مشي‌ها، رويه‌ها و راهبري‌ها، برنامه‌ها و سياست‌هاي اتخاذ شده در چارچوب تحليل سياست‌ها به عنوان اجزاي مختلف گام ششم، به حساب مي‌آيند. در واقع، در گام ششم، هدف‌ها، رفتارها، بازخوردها در بررسي موفقيت و عدم موفقيت مدل مورد استفاده قرار مي‌گيرند. گام پاياني، مرحله بهره‌برداري از مدل است. در اين مرحله، الگوهاي تصميم گيري مربوط به واقعيت شکل مي‌گيرد که مدل در جهت معرفي آن تدوين شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-1-      سؤالات اصلي تحقيق

با توجه به توصيف مسأله تحقيق، سؤالات اصلي اين تحقيق به قرار زير است:

  • چگونه مي‌توان از روش مدل سازي پويا در حل مسايل واقعي همچون برنامه‌ريزي انرژي استفاده نمود؟
  • با توجه به متدولوژي مدل سازي پويا، آثار متغيرهاي كلان اقتصادي بر بخش انرژي را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
  • آثار بخش انرژي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در بلند مدت چيست؟

تعديل قيمت انرژي چه تأثيري بر سرمايه‌گذاريهاي بخش انرژي و اقتصاد كلان خواهد گذاشت؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : روابط متقابل بخش انرژی و اقتصاد کلان (رویکرد سیستم دینامیک)  با فرمت ورد