پايان نامه رشته اقتصاد : بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

پژوهش‏های داخلي

سید جوادین و یزدانی (1384) پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان) به انجام رساندند.در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – پیمایشی نمونه ای متشکل از 120 نفراز مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی پرداخته شده است.در این تحقیق تاثیر متغیر خارجی خود اثربخشی استفاده از کامپیوتر بر ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده و مفید بودن این خدمات مورد بررسی قرار گرفت.یافته های این تحقیق نشان داده است که مدل پذیرش تکنولوژی مدل مناسبی برای شرح رفتار استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی است و در واقع ادراکات فرد در مورد سهولت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی و مفید بودن این خدمات و نیز خود اثربخشی فرد  در استفاده از رایانه با قصد استفاده از این خدمات رابطه مستقیم دارد.

وظیفه دوست و نیک نژاد تهرانی (1386) پژوهشی را تحت عنوان ارزيابي تأثير بانكداري اينترنتي بر تعهد، اعتماد و جذابيت استفاده از خدمات الكترونيكي صنعت بانكداري:مطالعه موردی بانک اقتصاد نوین به انجام رساندند. ا عوامل مهم و تأثيرگذار بر بانكداري الكترونيكي بانك اقتصاد نوين در كلان شهر مشهد را بررسي نمايد. اين تحقيق مدل روابط تعهد  اعتماد و همچنين عامل جذابيت در استفاده از بانكداري اينترنتي را در مقطع زماني 1386 ارزيابی  مي كند. تحليل داده ها توسط فنون تحليل معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل انجام گرفت. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد هر دو عامل جذا بيت و اعتماد اثر مثبت معنادار ي برتعهد دارند. وجود عواملي چون قيمت هاي معقول، دسترسي آسان، شهرت كه موجب جذابيت بيشتر و عواملي چون ريسك(خطر) پايين دريافتي، تكنولوژي(فناوري) محور بودن و تجربيات خوشايند گذشته كه سبب اعتماد مي شود تأثير مثبتي بر استفاده هر چه بيشتر كاربران از خدمات جديد بانكداري مي گذارد.

موغلی (1386) پژوهشی با عنوان پذیرش بانکداري الکترونیک در بین مشتریان بانکهاي شهر شیراز به انجام رسانده است. در این مقاله میزان پذیرش بانکداري الکترونیک در میان مشتریان شعب بانکهاي مختلف شهر شیراز مورد بررسی قرار می گیرد . اطلاعات و داده هاي پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده اند. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که سهولت استفاده، مفید بودن و اعتماد مشتریان در پذیرش بانکداري الکترونیک مؤثر است. میزان تحصیلات مشتریان شعب بانکها تاثیر مستقیمی در میزان پذیرش بانکداري الکترونیک دارد. با این حال رابطه معناداري بین سایر ویژگیهاي جمعیت شناختی و پذیرش بانکداري الکترونیک مشاهده نشد.

باقری و همکاران(1387)پژوهشی را تحت عنوان پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران :بسط مدل فناوری انجام دادند در این پژوهش با بررسی مهم ترین مدل های ارائه شده در حوزه ی پذیرش فردی فناوری ، دو سازه ی برداشت ذهنی  از توانایی شخصی و اعتماد به مدل پذیرش فناوری افزودند.یافته های این پژوهش مدل توسعه یافته ی تم را در پذیرش بانکداری اینترنتی کاملا تایید می کند ، تاثیرات معنادار برداشت  ذهنی از سودمندی ، برداشت ذهنی از آسانی استفاده و اعتماد در نگرش به استفاده از بانک داری اینترنتی مشخص شد که در آن برداشت ذهنی از سودمندی تاثیر قوی تری از دو عامل دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا  عوامل خارجی رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

2-آیا  سهولت درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

3-آیا  سودمندی درک شده رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

4- آیا  اعتماد رابطه مثبت و معناداری با پذیرش استفاده از  بانکداری اینترنتی  دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران  با فرمت ورد