پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان

سنجش عملکرد جزء ضروري از هر سازمانی است، به طوري که می‌تواند بازخوردي از کارایی برنامه‌ها و پیاده‌سازي آن‌ها بدهد. مدیران بازرگانی و حسابداران نسبت به نقشی که سنجش عملکرد در سیستم کنترل و برنامه‌ریزي سازمانی بازي می‌کند آگاهی زیادي دارند . گزارش عملکرد گذشتۀ شرکت، یکی از کاربردهاي بنیادي سیستم سنجش عملکرد است. لینگل و شیمن (1996) در نظر‌سنجی درباره کیفیت، کاربردها و اهمیت ادراکی انواع معیارهاي سنجش مالی و غیر مالی، ناهماهنگی‌هاي وسیعی را میان کیفیت ادراکی و اهمیت معیارهاي غیر مالی در مقایسه با معیارهاي مالی گزارش نمودند. عدم کفایت ادراکی در سیستم سنجش عملکرد سنتی با تمرکز بر معیارهاي مالی سبب شده است که بسیاري از سازمان‌ها به معیارهاي غیر مالی آینده‌نگر روي آورده و بر آن تاکید ورزند مانند رضایت مشتر‌ي، یادگیري کارکنان و ابتکار عمل‌. علیرغم افزایش توجه نسبت به معیارهاي سنجش غیر مالی در سیستم سنجش عملکرد سازمانی، شواهد تجربی درباره ارتباط معیارهاي غیر مالی با ارزش مشترك و عملکرد مالی آتی بدون نتیجه‌گیري هستند (امیر و لئو،1996). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در حالی که هر مدیري تلاش می‌کند تا عملکرد بخش خودش را به صورت بهینه درآورد ، روي هم رفته ممکن است عملکرد سازمان بهینه نباشد. تنها یک سیستم مدیریت عملکرد است که ارزیابی راهبردي را ایجاد کرده و نسبت به تناسب اهداف اطمینان حاصل می‌کند.

به اشتباه بسياري بر اين باورند كه عملكرد عبارت است از سودآوري سازمان. واقعيت آن است كه عملكرد شركت بسته به نوع سازمان، تفكرات مديريت، فلسفه‌ي وجودي و رسالت سازمان، شرايط محيطي و موارد بي‌شمار ديگري بررسي و اندازه‌گيري مي‌شود؛ همچنین آگاهی از عملکرد در تمامی ابعاد مالی و غیر‌مالی براي تصمیم‌گیري مدیران سازمان‌ها حیاتی می‌باشد

چون معیارهاي مالی براي هدایت و ارزیابی مسیرهاي سازمان در محیط‌هاي رقابتی کافی نمی‌باشند؛ در حقیقت معیارهاي مالی فقط قسمتی از داستان مربوط به اعمال گذشته را بازگو می‌کنند و نمی‌توانند هدایت کافی را براي اعمالی که امروز و فردا براي ایجاد ارزش مالی انجام می‌شود، فراهم کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسی  از انجام تحقیق

هدف اصلي اين تحقیق، بررسی رابطۀ بين بازارگرائی و عملكرد تجاری در بانک شهر است. در راستای رسیده به این هدف، موارد زیر نیز منظور نظر بوده است:

  • مطالعه دیدگاه‌های بازارگرائی و آشنایی با ویژگی‌های آن

جمع‌آوری مجموعه‌ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده مرتبط با بازارگرائی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رابطه بین بازار‌گرائی و عملکرد تجاری در بانک‌ شهر  با فرمت ورد