پايان نامه ارشد : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

توثيق حق و مفاد بيمه نامه

برای اینکه بتوان حقي را به عنوان مبنای توثیق  دانست باید:

1-   حق مالی باشد ؛

2-  حكايت از عينيّت مالي داشته باشد (حق عيني يا در حكمان)؛ ۳ به قبض عرفی ۷۷۴ و ۷۷۵ قانون مدني، ۷۷۲، درآيد؛ ۴ سبب دين فراهم باشد. اين شرايط از مواد ۷۷۱ به دست میايد و وثيقه در حقوق كيفري نيز اعمال همان قواعد را ايجاب ميكند. در مورد حادثة رانندگي، به محض تحقق، حق مستقیم زیان دیده در مقابل بيمه گر به وجود میايد؛ تحقق حق زيان ديده به معناي تعهد مسئول حادثه است و به جهت، وثيقه نهادن ايرادي ندارد؛ زيرا تعهد مسئول (( در ذمه است)) ( ماده 775 قانون مدنی) و حتی اگر هنوز اصل مسئوليت ثابت نشده باشد، سببان با توجه به دلایل اتهام كه متوجه مسئول حادثه است تحقق یافته و توثيق، از این حيث، بلااشكال است. حق ناشی از بيمه نامه، بی گمان مالی محسوب میشود و هدف بیمه گذار (مسئول حادثه) هم بر آن بوده تا خسارت مالی و بدني، در هنگام تحقق چنين مسئوليتي جبران شود. دو ركن ديگر باقي مي ماند، يكي عيني بودن و ديگری امكان قبض كه عبور از آنها و توجيه توثيق، آسان نيست. ماد ة ۷۷۴ قانو ن مدني مقر ر میدارد ((مال مرهون بايد عين معيّن باشد و رهن دين و منفعت باطل است)) و اگر توثيق به اعتبار مفاد بيمه نامه باشد چگونه ميتوان از حق عيني سخن گفت؟

در اين خصوص، نويسندگان از امكان یا عدم امكان رهن سخن گفته اند و رويكردهاي فقهي را بر اساس نيازهاي جامعه و تحولا ت حقوقي تفسیر نموده اند.

(کاتوزیان، عقود معین 1376، 540-541) در مورد امكان قبض و اقباض مال موضوع رهن وثيقه، آنچه مهم است استيلاي عرفی است به نحوي كه در زمان نياز، بتوان از محل رهن، استيفاي حق نمود. به همين دليل، قبض که مفهومي عرفی است به دو جهت تعديل و با روابط حقوقي و اجتماعي حاضر تطبيق داده شده است؛ از يك سو، اصل قبض، چون در فقه نيز مخالفان قابل توجهي دارد ( همان 507-510) در برخي مقررات  ناديده گرفته مي شود و براي مثال رهن مال غير منقول، در مقررات ثبتي هيچ گاه با قبض طلبكار و تخلية ملك توسط بدهكار (راهن) همراه نيست ( ر.ک. ماده 42 قانون دریایی)  از سوي ديگر روية قضايي و دكترين، مفهوم بسيار موسعی از قبض ارائه ميكنند و استيلاي عرفي را به جای ان قرار مي دهند. براي مثال، وثيقه گذار مبلغي پول در حساب دادگستري نزدیکی  از بانك ها توزيع نموده و فيش پرداخت ان را ارائه مي دهد. ممكن است ايراد شود كه اين وجه، در حساب باقی است و بانك حق كم كردن آن را ندارد اما اين ايراد خيالي بيش نيست؛ زيرا بانک هيچ گاه وجوه نقد را نگهداري نمي كند و وجوه تمام حسابها، در مجموعه اي مشترك با عنوان اعتبار ي جمع مي شود و تسریع مي يابد به نحوي كه از آن به تبديل تعهد هم ياد شد ه است.

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

پول-نام-تصویر

1-  بنابراين وجه سپرده شده نه به قبض در میايد و نه عين معين است و تنها طلبی است که وثيقه گذار (راهن) از بانك دارد و مرتهن (مرجع قضايي) بر آن طلب، مقدم است. پس نبايد از توثيق حق ناشی از بيمه نامه در عجب بود. آيا با توجه به الزاما ت قانوني که متوجه بيمه گران است و حقوق بيمه گذاران و زيان ديدگان را تضمين نموده، به آنها حق تقدم داده، قواعد ورشكستگي شركتهاي بيمه را مانند بانك وضع نموده .

2-  و براي تشكيل شخصيت حقوقی انها، تضمين های اساسی اخذ شده است،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

– مبنای وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– حق ناشی از بیمه نامه عینی هست یا دینی ؟

– آیا بیمه نامه ها را می توان در مسائل مشابه به وثیقه گذاشت و آیا سایر بیمه ها از قبیل بیمه عمر و مسئولیت قابل توثیق هستند؟

– حدود و تعهدات شرکت بیمه گر چیست؟ و نقش وی در فرآیند وثیقه گذاشتن بیمه نامه چیست؟

– آیا مسئولیت بیمه گذار و بیمه گر در مقابل زیان دیده تضامنی است؟ حق تقدم زیان دیده در وصول خسارات چگونه است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران  با فرمت ورد