پايان نامه ارشد اقتصاد : ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

   ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

-مفهوم سودگزارش شده:

ازنظرغالب تحلیلگران مالی سوددرست مالی سودواقعی[1] یک شرکت وجوددارد.اگرچنین باشدپس چگونه ممکن است ازیک مجموعه عواملی وحقایق واحدمندرج درگزارشهای موردقبول ،ارقام متفاوتی برای سودارائه می شود؟ علت این است که سودخالص واقعی تنهایک رقم وجودندارد زیرافرآینداندازه گیری سودبرپایه برآوردهاوپیش بینی های  زیاددرباره نتایج وقایع آتی قراردارد. همچنین درحسابداری طیف وسیعی ازروشهای قابل قبول وجودداردکه هریک باعث می شودتا رقمهای متفاوتی برای سودگزارش شود.

درشرایط متغیراقتصادی ،خلاصه کردن نتایج عملکردیک دوره دریک شکل متحدویکسان تقریبانا ممکن است.علاوه براین صورتهای مالی ماهیتاچندمنظوره هستندوبه این دلیل به گونه ای طراحی شده اندتانیازطیف گسترده ای ازاستفاده کنندگان رابرآورده نمایند.لذاتنهایک رقم سودگزارش شده برای همه استفاده کنندگان ازصورتهای مالی بامعنانیست وازاینروتحلیلگران مالی،برای رسیدن به یک رقم سود،سودخالص گزارش شده راتعدیل می کنند.سودواقعی به تعبیرهیات استانداردهای حسابداری  مالی،به شرح زیراست:

برداشت عموم سرمایه گذاران ازمفهوم سودواقعی،سودعملیاتی نرمال ،تکرارپذیروایجادکننده جریانهای  نقدی است واین نگرش الزام می داردکه نتایج فعالیت های عادی که نرمال وتکرار پذیر وایجادکننده جریانهای نقدی هستندبرای جایگزین کردن داراییهای استهلاک پذیرموردنیازمی باشند. سودواقعی، شاخص سودآوری واحدتجاری به حساب می آید.معمولاسودواقعی بین سودخالص حسابداری وجریان نقدی ناشی ازفعالیتهای عملیاتی است که درمحاسبه آن هرگونه اقلام تکرار پذیریااقلام غیرعادی واثرات مالیاتی مرتبط باآنهانیزدرنظرگرفته می شود.

ازنظرسرمایه گذاران سودخالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحدهای تجاری است زیرامفهوم سودواقعی راتاحدبسیارنزدیکی تامین می کند.گرچه سرمایه گذاران سودخالص حسابداری رابه مفهوم سودواقعی تلقی نمی کنند،امااقلام تکرارناپذیریاغیرنرمال راازسودخالص گزارش شده یک شرکت جدانموده تاقدرت سودآوری شرکت مشخص شود.تفاوت سودواقعی وسودگزارش شده،درارزیابی کیفیت سودموسسه باسایرموسسات بطورذهنی موردتوجه قرار
می گیرد.بحث کیفیت سودزمانی مطرح می شودکه تحلیلگران مالی تلاش کنندتاتعیین نمایندتاچه اندازه ای سودخالص گزارش شده منعکس کننده سودواقعی است.درارزیابی کیفیت سود،تحلیلگران معمولابه ساختارواجزای سودخالص توجه می کنند.آنهامی توانندعوامل ذکرشده درنوشتارهای FASBوسایرعوامل راموردتوجه قراردهند.امااهمیت نسبی هرعامل موثربرکیفیت سودبسته به دیدگاه تحلیلگرمی تواندمتفاوت باشد.

2-6-اهمیت جریانهای نقدی:

بسیاری ازطرفداران اطلاعات جریانهای نقدی((سودتعهدی))راقابل اعتمادنمی دانندزیراآن رابه واسطه داشتن اختیاراتی  ازطرف محاسبه کنندگان سودقابل دستکاری ودرنتیجه نامطمئن می دانندوازطرفی هم وجه نقدحاصل ازعملیات راخیلی استوارتروقابل اعتمادتردانسته وآنراناشی ازعینیت فوق العاده وجه نقدوشمارش پذیری آن تلقی می کنند.بنظرورنون کم،تئوری حسابداری((سود))بعنوان مبنای سنجش عملکردباتوجه به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش می نگرد.

True Earning or Real Earnings-[1]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شود،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه میزان می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این است که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :   ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد