دانلود پايان نامه اقتصاد : بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم اهرم[1]

مفهوم کلیدي این واژه، نسبت اهرمی یا عامل اهرمی می باشد . اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازاي بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل دارایی ها، ارزش دفتري[2] داراییها می باشد. اگر چه ارزش بازار بطور روز افزون در تئوري پیشرفته مالی مورد استفاده قرار می گیرد اما عامل اهرمی همچنان بر اساس ارزش دفتري حسابداري تعریف و تعیین می گردد.

نسبت اهرمی[3]  معیاري براي اندازه گیري ساختار سرمایه می باشد که چقدر در این ساختار سرمایه از بدهی استفاده شده است . به شرکتی که از این اهرم استفاده کند(بدهی داشته باشد) شرکت اهرمی[4]  و شرکتی که از اهرم استفاده نکند (بدهی نداشته باشد) شرکت غیراهرمی نامیده می شود(تیتمن و سیپلاکو[5]، 2007).

2-10) انواع اهرمها

هزینه‌های ثابت عملیاتی و مالی موجب شده است که مخاطرات ناشی از این هزینه‌ها، به روشهای مختلفی تجزیه و تحلیل گردد. به تبع آن، اهرمها به دو دسته کلی زیر طبقه بندی‌ می شود:

 

 

 

الف- اهرم عملیاتی[6]

شناسایی هزینه‌های ثابت عملیاتی در پیش بینی فروش و برنامه ریزی سود، نظیر استهلاک اموال و دارایی‌های بلندمدت، هزینه‌های ثابت اداری، تبلیغاتی و بازاریابی، عوارض و بیمه‌‌… در اهرم عملیاتی مدنظر قرار‌ میگیرد.
برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

بنابراین، سودآوری واحد انتفاعی به نسبتی بیشتر از افزایش، خواهد یافت. به بیان دیگر با تغییر یک درصد در فروش، سود عملیاتی (EBIT) واحد انتفاعی بیش از یک درصد افزایش‌ می یابد. به معیاری که این تغییرات را‌ میسنجد، درجه اهرم عملیاتی گفته‌ می شود.

درجه اهرم عملیاتی، همبستگی متغیر مستقل (بازآوری فروشS-TVC) را با متغیر وابسته (سود عملیاتی EBIT) مشخص‌ می سازد. با کمک درجه اهرم عملیاتی، مدیران مالی قادرند اثر تغییرات فروش در سود عملیاتی قبل از کسر بهره و مالیات را بررسی نمایند. تفسیر درجه اهرم عملیاتی محاسبه شده در فرایند برنامه ریزی سود بسیار ضروری است و اهمیت خاص دارد.

برنامه-ریزی

برنامه-ریزی

[1] Leverage

[2] Book Value

[3] Financial Leverage

[4] Levered Company

[5] Titman, S.,Tsyplakov,S

[6] Operating levarage

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

  • تعیین ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه با شاخص های سودآوری در جهت روشن شدن زوایای مبهم تصمیمات تامین مالی بر بانکها
  • آگاهی دادن به مدیران و مالکان بانکها در خصوص نقش ساختار سرمایه در عملکرد بانک و تبین  منافع و تهدیدات آن
  • تکمیل مبانی نظری مرتبط با پیامدهای روشهای مختلف تامین مالی در بانکها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد