پايان نامه اقتصاد : رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج آمار استنباطی                     

جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق به شرح زیر است:

 

  • با توجه به جدول (4-7) آزمون ضریب همبستگی پیرسون که بین الگوی کسب وکار کارایی محور و عملکرد شرکت رابطه معناداری میزان رابطه  برابر با 4/54 در صد است که بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین دو متغیر است . این نشان می دهد که الگوی کسب و کار کارایی محور که باعث کاهش هزینه های عملیاتی می شود ، برای مدیران شرکت های مورد مطالعه روشن است . شرکت ها تنها چیزی را که باید در نظر داشته باشند ، نحوه طراحی این الگو و اجرای آن در معاملات است . مطالعات قبلی (زات و آمیت 2001) نشان دادند که نیاز شرکتها به الگوی کسب و کار کارایی محور بسیار زیاد است . در پژوهشهایی که توسط برتل(2012) انجام شد ، رابطه مذکور نیز مورد تایید قرار گرفت . بنابراین مطالعه حاضر از این نظر در رابطه بین دو متغیر با دیگر مطالعات انجام شده هم راستا است .
  • با توجه به جدول (4-8) آزمون ضریب همبستگی پیرسون مشاهده می شود که بین الگوی کسب و کار نوآوری محور بر عملکرد شرکت رابطه برابر با 3/53درصد است که تایید کننده رابطه مثبت و معنادار بین دو متغیر است . الگوی کسب و کار نوآوری محور با جذب مشتریانی که قبلا جذب نشده اند یا پیوند دادن شرکای معامله به روش های جدید اعتبار ایجاد می کند . در این زمینه هنوز تحقیقات مناسبی در جامعه آماری و حتی جوامع دیگر صورت نگرفته است که وضعیت واقعی چگونه است . در این راستا آمارهای دقیقی در ارتباط با رابطه بین الگوی کسب و کار نوآوری محور و عملکرد مالی شرکت ها وجود ندارد ، با این حال وجود رابطه نسبتا قوی بین الگوی کسب و کار نوآور و عملکرد شرکت نشانگر این است که به اجرای الگوی کسب و کار نوآور موجب بهبود عملکرد شرکت می شود .زات و آمیت (2001) و برتل (2012) نیز در پژوهش های خود رابطه مذکور را تایید نمودند.
  • برای تعیین اینکه کدام بعد الگوی کسب و کار بیشترین تاثیر را بر عملکرد شرکت دارد از رگرسیون چند گانه استفاده شد نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر را الگوی کسب و کار کارایی محور دارا می‌باشد. از طرفی تاثیر همه متغیر ها مثبت می‌باشد یعنی با افزایش آن‌ها عملکرد نیز افزایش می‌یابد.

 

بین الگوی کسب وکار کارآیی محور با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور بر عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین رابطه بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین رابطه بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : آخرین ویرایش پایان نامه نرجس غلامی(رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان  با فرمت ورد