پايان نامه رشته اقتصاد : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

نیاز به تأمین و پوش :

نیاز اولیه یک بیمه گر مستقیم در ابتیاع بیمه اتکائی استفاده از حمایت در مقابل خ ر بروز خسواراتی اسوت

که ممکن است باعث ضررهای مالی حاد و احتمالا ورشکستگی گردد.در چنین حالتی بیمه گر بورای توامین

36

پوش اتکائی همان انگی ه ای را دارد که بیمه گذاران برای پوش خ رات خوود دارنود

,ولوی اخوتلاف

عمده بین آنها در این است که یک شوخص مسوئول خسوارت واحودی اسوت کوه در معورض خ ور قورار

دارد)مانند:من ل,اتومبیل و یا زندگی (و حال آنکه بیمه گر مسئول جبران خسوارت یوک پرتفووی بوا تعوداد

بسیار زیادی واحودهای در معورض خ ور موی ب ا . )”بیمشوهو د هوای اتکوای ی .نویسونده :”رابورت ال کوارت ر “

)61 . ترجمه:هادی دستباز. فصل 3

هر ساله بعضی از این واحدهای بیمه شده دچار خسارت خواهند شد ,اموا چنانچوه بیموه گور حو بیموه را

صحی محاسبه کرده و سود حاصول از سورمایه گوذاری ذخوایری را کوه در اختیوار دارد مودنظر قورار داده

باشد,می بایستی خسارت وارده را پرداخت و ه ینه های اداری خود را جبران نماید و امید هم داشته باشود

که سودی نصیب وی خواهد شد. )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابورت ال کوارت ر ” ترجموه :هوادی دسوتبا ز .

)61 . فصل 3

یک پرتفوی خوب بیمه ای که دارای نتیاه خسارتی ثابتی باشد,پرتفوئی است که از نق ه نظر جغرافیایی بوه

خوبی تقسیم شده باشد و صرفا منازل مسکونی و واحدهای تااری را در بر گیرد و پوش هم محودود بوه

آت سوزی و انفاار باشد.از طرف دیگر یک پرتفوی بیمه ای نا مناسب ,در مقایسه با نوع قبلوی ,بوا هموان

می ان ح بیمه ,پرتفوئی محسووب موی گرددکوه منو ا زل مسوکونی و واحودهای تاواری در یوک محودوده

جغرافیایی بسیار کوچکی تحت پوش زل له و طوفان قرار گرفتوه باشوند و یوا اینکوه در بیموه محصوولات

کشاورزی ,غلات را در قبال ضرر و زیان های ناشی از تگرگ بیمه کرده باشند و یوا چنود ریسوک و خ ور

فوق العاده ب رگ مورد پوش قرار پرفته که همین امر )مانند بیمه بدنه هواپیما( باعوث خواهود گردیود کوه

نوسانات خسارتی به مراتب بیشتر از درصدهای تاربه شده باشد. اگرچه این خ ر وجود دارد که نوسوانات

37

در حساب احتمالات اولیه بر روی کلیه رشته های بیمه ای اثر بگذارد اما بعضی از رشوته هوا در مقایسوه بوا

دیگران در معرض خ ر بیشتری قرار می گیرند. )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی

)11 . دستباز. فصل 3

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق :

1-5-1 سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

2-5-1 سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور  با فرمت ورد