پايان نامه : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

شرکت های بیمه وابسته:

یکی دیگر از اشکال و صور توسعه صنعت بیمه پز از جنگ,تاسیز و تشوکیل هموین شورک ت هوای بیموه

توسط شرکت های بازرگانی و صنعتی می باشد تا بتوانند خدمات بیمه ای مورد نیاز شورکت هوای موادر و

سایر واحدهای تابعه آنهارا تامین نمایند.در واقع این نوع از بیمه مرحله نهائی خود بیمه گری است . )”بیمه

) 35 . های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

2-5 بیمه گران اتکائی :

اگرچه بیمه گران اتکائی تامین کنندگان اصلی بیمه اتکائی هستند , اما در جریان فعالیتشوان و در زموانی کوه

بخشی از کارهای قبولی خود را واگذار می نمایند,خود ج ء خریداران بیمه اتکائی به حساب می آیند.

از لحاظ اصول فنی, یک بیمه گر اتکائی به همان دلیل درصدی از بیمه نامه هوای خوود را واگوذاری ماودد

نموده و پوش اتکائی اخذ می نماید که بیمه گر واگذارنده با همان طرز فکر اقدام به اخذ پوشو اتکوائی

نموده است و علت اصلی این عمل آن است که نمی خواهد کل خ رات پذیرفته شوده را خوود نگواه دار د .

) 31 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

33

در بسیاری از بازارها بیمه گوران اتکوائی تعهودات بوالقوه زیوادی را کوه معموولا تمایول بوه اجتنواب از آن

دارند,صرفا به خاطر مشتریان با ارزش خود ویا دلالان پذیرفته و آنگاه به فکر سبک سازی خ رات پذیرفتوه

شده از طری واگذاری مادد می افتند. )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز.

) 31 . فصل 2

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق :

1-5-1 سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

2-5-1 سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور  با فرمت ورد