پايان نامه رشته اقتصاد : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

1بیمه گران مستقیم: -2-4

خریداران اصلی بیمه های اتکائی,شرکتهای بیمه مستقیم )صادرکننده( هستند .نیاز هر بازار عمدتا بستگی بوه

ترکیب وساختار بازار بیمه آن دارد.ظرفیت نگهداری یک شرکت بیمه در هر خسوارت واحود ویوا مامووع

خسارات ناشی از یک حادثه همراه با عوامل زیر اف ای می یابد.

الف:حام ح بیمه وپراکندگی آن.

ب:حام ومی ان ذخایر نگهداری شده در راب ه با درآمد ح بیمه. )”بیمه های اتکایی.نویسونده :”رابورت ال

) 31 . کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

در صورتی که کار بیمه ای یک کشور بین تعداد زیادی شرکتهای کوچک و جدید پراکنده تر شود به هموان

نسبت ,نیاز کل آن بازار به بیمه اتکائی ف ونی می یابد.

) 31 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

دگرگونی در ساختارهای یک بازار,مثلا به صورت ادغام شرکتهای بیموه کوه در بسویاری از کشوورها در 25

سال گذشته رخ داده است,ممکن است در نیاز آن بازار به بیمه اتکائی تاثیر بسیار مهمی داشته باشد.

) 31 . )”بیمه های اتکایی.نویسنده:”رابرت ال کارتر” ترجمه:هادی دستباز. فصل 2

29

پز از ادغام شرکتها در یک شرکت,

صندوق مشترکی از جهت امور بیمه گری و پوذیرش خ ور بوه وجوود

خواهد آمد که سهم نگهداری این صندوق با توجه به وضعیت مالی کلیه شرکتهای ادغام شده و ذخایر آنهوا

تعیین می گردد,نه بر اساس امکانات مالی هریک از شرکتها.بدین ترتیب هدف گروه این خواهد بود که سهم

بیشتری از درآمد ح بیمه ناخالص را برای خود نگاه دارد و بودین ترتیوب میو ان سووددهی ش و رکت از دو

جهت اف ای خواهد یافت:

-1 چون تغییر ظرفیت نگهداری بر ه ینه های تولید تاثیری نمو ی گوذارد و حتوی ممکون اسوت

ه ینه های اداری را تا حدودی کاه دهد, لذا درصد ه ینه ها در مقایسه با ح بیمه سوهم

نگهداری شرکت به مراتب کمتر خواهد شد.

-2 باعث خواهد شد که کلیه درآمد حاصله از عملیات اتکائی که قبلا اناام می شد بورای خوود

شرکت باقی بماند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق :

1-5-1 سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

2-5-1 سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور  با فرمت ورد