پايان نامه رشته اقتصاد : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

بیمه اتکائی :

بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی شرکت بیمه را قادر می سوازد توا پاسوخگوی

خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوع می پیوندد . شورکت بیموه ریسوکهای همگوون را

برای پرتفوی خود جمع آوری می کند ولی اگر اجتماع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده

شود وجود قرارداد اتکایی کمک می کند که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه می دهد

تا به مشتریان خوی سرویز بهتری ارائه نماید و خسارتهای وارده را بوه موقو ع پرداخوت کنو د . بیموه گور

اتکایی بیمه گر واگذارنده را در مقابل زیان های سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بو رگ یوا

تعداد کثیری خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زموان محودود وارد شووند، حمایوت موی کنو د .

)سایت رسمی بیمه ایران(

در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از:

بیمه ریسکی که بیمه گر واگذارنده آن را بیمه کرده است. البته لازم است اشواره شوود کو ه از نظور حقووقی

ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمه گذار و بیمه گر منعقد می کنند با قورارداد بیموه ای کوه بیموه گور

واگذارنده و بیمه گر اتکایی می بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جدا گانه محسوب می شود.

23

ب ور کلی هدف اصلی بیمه اتکایی کاه ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت

برای بیموه

گر است، بیمه گران ریسک را به منظور کاه حام کل ریسک هایی که تعهد کرده اند واگوذار موی کننود

وظیفه بیمه گر اتکایی حمایت از شرکتهای بیمه واگذارنده در مقابو ل خسوارتهای سونگین و توزیوع جهوانی

ریسک است .

می توان بیمه اتکائی را این گونه تعریف نمود:

بیمه اتکائی یا بیمه مادد )که در اکثر زبانهای خارجی چنین نامیده می شود( عبارت ازاین است که بیمه گر

تمام یا بخشی از خ رهایی را که بر اساس بیمه نامه های صادره به عهده گرفته است یا خواهود گرفوت در

ازای پرداخت ح بیمه ای به بیمه گر دیگری )بیمه گر اتکائی( واگذار کند تا در صوورتی کوه خسوارت یوا

خسارتهایی واقع شد بخشی از آن را از بیمه گر اتکایی دریافت کند. بیمه اتکایی راب ه ای است بین دو بیمه

گر که یکی واگذارنده است و دیگری بیمه گر اتکایی و هیچ گونه اثر حقوقی بور بیموه گوذار یوا بیموه گور

واگذارنده که طرف قرارداد بیمه گر است ندارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق :

1-5-1 سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

2-5-1 سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور  با فرمت ورد