دانلود پايان نامه ارشد رشته اقتصاد : ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

قسمتی از متن پایان نامه :

بیان مسأله تحقیق :

درطول 3دهه اخیرمبحث کیفیت سودموردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته وتلاش براین بوده است که بادست یافتن به یک روش شناختی منطقی ومعتبرکیفیت سودموردارزیابی قرارگرفته وعوامل تاثیرگذاربرآن شناسایی شود.درموضوع کیفیت سودمحتوای اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده وسایرعوامل مرتبط باآن مطرح می شود،به طوری که پیش بینی جریان های نقدی آتی ودرنتیجه تعیین ارزش سهام تسهیل می گردد.توجه به موضوع کیفیت سودبه طوروسیعی درهردوحرفه حسابداری ومدیریت سرمایه گذاری موردبحث قرارگرفته است.دراین زمینه درمتون حسابداری،مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری،دستورالعمل هاومقررات بورس اوراق بهادار،گزارشهای کارگزاران بورس به طورمستقیم ویاغیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده است. توجه حرفه حسابداری برمحوراین هدف استواراستکه سودخالص گزارش شده عملکردعملیاتی واحدتجاری رابه طورمنصفانه منعکس نماید،لیکن کاربردسودگزارش شده درعلوم دیگربه منظورتحقق اهداف خاص دیگری است.به عنوان مثال،تحلیلگران مالی کیفیت سودرابه این منظورارزیابی می کنندکه یک سطح مربوط ازسودراتعیین نمایندوسودخالص آتی راپیش بینی کنندودرنتیجه قیمت سهام یک شرکت رامشخص نمایند. سهامداران وسرمایه گذاران درتعیین ارزش شرکت بایدعلاوه برکمیت سود،کیفیت آن رانیزموردتوجه قراردهند.منظورازکیفیت سودنزدیک بودن به وجه نقدوقابلیت استمرارآن می باشد. به عبارت دیگر
ارزش سهام یک شرکت تنهابه سودهرسهم سال جاری بستگی ندارد،بلکه به انتظارات ماازآینده شرکت وقدرت سودآوری سالهای آتی وضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. (جهانخانی،ظریف فرد،1374)گرچه تعاریف یکسانی ازکیفیت سودوجودنداردامابه عنوان یک تعریف می توان گفت سودی باکیفیت است که:

1)به وجه نقدنزدیک ترباشد.     2 )قابلیت استمرارداشته باشد.            3  )قابلیت رشدداشته باشد.        هنگامی که درموردسنجش میزان یک صفت کیفی بحث می شودازآنجاکه مقیاس هاومعیارهای مشخص ،همانندابزارهای اندازه گیری کمی دراختیارنیست،بایدمعیارهاومبانی کمی مرتبط که نموگری هایی ازویژگی کیفی موردبحث باشندشناسایی شوندوازطریق اندازه گیری آنهابه سطوح اندازه گیری شده قابل قبولی ازمیزان کیفیت موردنظردست یافت.درموردکیفیت سودمعیاری که درپژوهش های مرتبط درنظرگرفته می شودمیزان اقلام تعهدی است که بعنوان شاخص نمایانگرکیفیت سود،مورد نظرقرارمی گیرد.اقلام تعهدی اختلاف بین سودحسابداری یک شرکت  وجریان نقدی آن رانشان
می دهد.حجم زیاداقلام تعهدی نشان می دهدکه میزان سود،بسیاربیشترازجریان مثبت نقدی است به طورمشخص سودباجریان نقدی متفاوت است چراکه شناسایی درآمدهاوهزینه هاباتوجه به زمان و اهمیت آنهاونه لزومابرمبنای ورودوخروج وجه نقدصورت می گیردکه این موضوع اشاره ای به اصول حسابداری تحقق وتطابق نیزدارد.(چان وهمکاران،2006)  –هدف اصلی این تحقیق به شرح زیرمی باشد:

1)آیااجزای مختلف کیفیت سودبربازده سهام شرکتهای دارویی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران اثرگذارمی باشند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف تحقيق

براساس رویکردتعهدی درصورت تحقق درآمدهاووقوع هزینه ها می توان سودراگزارش نمود.از آنجاکه درمبنای تعهدی لزوما شناسایی درآمدهاوهزینه ها همراه بادریافت وپرداخت وجه نقدنبوده ودرمحاسبه سودنیزازپیش بینی هاوبرآوردهااستفاده می شود،ازاین رواین پرسش مطرح می شودکه
تاچه میزان می توان به این رقم درهنگام اخذتصمیم اطمینان کرد.پاسخ به این سوال ازآن جهت اهمیت پیدامی کندکه اخذتصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی وناصحیح موجب می شودکه
تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود.ازلحاظ تجربی پژوهشگران دریافته اندکه سودبااقلام تعهدی بالا نشان دهند این است که سودهانسبت به جریان های نقدی بیشتربوده ودرنتیجه بازدهی کمتری خواهدداشت.ودرادامه پایداری سودکه یکی دیگرازمعیارهای کیفیت سود راتشکیل می دهد، به معنی تکرارسودجاری است.یعنی هرچه پایداری سودبیشترباشد،فرض می شودکیفیت سودهای گزارش شده بالاتراست.بدین ترتیب رابطه بین کیفیت سودازطریق اقلام تعهدی واجزای تشکیل دهنده آن وپایداری سودبابازده سهام موردمطالعه قرارگرفته شده است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390) با فرمت ورد