دانلود پايان نامه ارشد : بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات داخلی

رهنمای رودپشتی و همکاران (1388) تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انجام دادند. در این تحقیق مدل ها بدون تعدیل ضرایب در 35 شرکت نمونه(شامل ورشکسته و غیر ورشکسته)آزمون شده است. نتایج بیانگر آن است که بین 2مدل تفاوت معنی دار وجود دارد و همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می کند.

سعیدی و آقایی (1388) در مقاله خود با نمونه ای شامل 72شرکت ورشکسته و 72 شرکت سالم بین سال های 75تا85 با استفاده از دو روش آماری شبکه بیز و رگرسیون لجستیک که در نهایت سه مدل، که اولین مدل مبتنی بر همبستگی شرطی با 90درصد دقت، دومین مدل مبتنی بر احتمال شرطی با 93درصد دقت و مدل سوم با رگرسیون لجستیک که یک مدل خطی بود با 90درصد دقت در  پیش بینی به دست آوردند.

نبوی و همکاران (1389) در پژوهشی با عنوان «پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت» مدلی جهت پیش بینی ورشکستگی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کردند. به منظور طراحی مدل ابتدا از 9 نسبت مالی استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، مدل لاجیت با متغیرهای توضیحی تعریف شده در آن، بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت‌ها در ایران دارا می باشد. دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی5/87 درصد و برای یک سال قبل از ورشکستگی5/72 درصد و برای دو سال قبل از ورشكستگي  5/52 درصد می‌باشد.

رستمی و همکاران (1390) در تحقیقی تحت عنوان «ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به مطالعه ی مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده‌ها ورگرسیون لجستیک پرداختند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده‌ها(DEA) و رگرسیون لجستیک(LR) در ارزیابی مالی شرکت بوده است. همچنین نتایج الگوی DEA با LR مورد مقايسه قرارگرفته است.  یافته های تحقیق نشان می‌دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها درارزیابی درماندگی مالی درون   نمونه ای به طورمعناداری بهترعمل کرده است.

فيروزيان و همكاران (1390) به پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هايZ  آلتمن و الگوريتم ژنتيك پرداختند. نمونه ي تحت بررسي شامل 36 شركت ورشكسته و36 شركت غيرورشكسته طي دوره ي مالي5 ساله1384 تا1388 است. درنهايت نتايج دو مدل فوق الذكربا هم مقايسه شده است.مدل الگوريتم  ژنتيك توانست به طور ميانگين دريك سال ودو سال قبل از سال مبنا به ترتيب دقتی معادل90 و5/91 درصد داشته باشد و مدل Z آلتمن دقتي معادل32/83 و32/83 درصد داشته باشد. با توجه به نتايج  مدل الگوريتم ژنتيك، اين مدل دقت بيشتري در  پيش بيني ورشكستگي دارد.

کردستانی و همکاران (1390) به بررسی کارایی نسبت های مبتنی بر روش نقدی و تعهدی در        پیش بینی درماندگی مالی  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت و مدل تحلیل ممیزی تعداد 27شرکت ورشکسته و27شرکت غیر ورشکسته مشابه را مورد آزمون قرار دادند و دریافتند که کارایی  نسبت های مالی مبتنی بر ترازنامه وسود و زیان در مقایسه با نسبت های مالی میتنی بر صورت جریان نقدی، بیشتر است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق، شامل موارد زیر است:

1-  برازش يك مدل مناسب جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آماري به كاررفته توسط فالمر (تحليل مميزي) در پيش بيني ورشكستگي است.

2- برازش يك مدل مناسب جهت پيش بيني ورشكستگي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش آماري به كار رفته توسط زمیجوسكي (تحليل لوجيت) در پيش بيني ورشكستگي است.

3- مقايسه روش تحليل لوجيت و تحليل مميزي و مطابقت توانايي آن ها در پيش بيني ورشكستگي شركت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و لذا طي آن فرض گرديده كه روش تحليل مميزي توانايي بهتري نسبت به روش لوجيت دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با فرمت ورد