بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :

با نگاهی به شرایط اقتصادی وسیاسی کشوردرمی یابیم که تلاش درجهت حفظ منابع وثروتهای ملی کشوور

امروزه به عنوان یک اصل سرلوحه کار مدیران کشوری قرارگرفته است , چرا که هموواره ثابوت شوده اسوت

باحفظ منوابع کشوورونگهداری درسوت ازثروتهوای ملوی آسوانترازتولیدوایااد ثروتهوای ملوی راه پیشورفت

کشورهموارتر میگرددوازطرفی حفظ ثروتهای ملی آسانترازتولید وایااد ثروتهای ملی جدیداست . بوا دقیو

شدن درمفهوم بیمه به سادگی میتوان متوجه شد یکی ا از صلی ترین اهداف صنعت بیموه تولاش درجهوت

حفظ ثروتهای ملی کشور است که ای ن مفهوم دررشته بیمه های اتکایی نمایان ترمی باشد .

براساس اهداف تحقی عوامل تأثیرگذار زیر موورد بررسوی قرارگرفتنو د :و اگوذاری قراردادهوای بیمو ه هوای

باریسک بالا ,واگذاری قراردادهای بیم ه هایی باسرمایه بالا , تأمین پوشو حوواد فاجعوه آمیو ا,ف و ای

ظرفیت بیمه نامه نویسی وتوسعه عملیات بیمه گری. در این پژوه با استفاده از نرم اف ار ) اس . پی . اس .اس(

ابتدا به تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلف ای کرونباخ پرداختوه شوده و پوز از آن در دو سو

توصیفی و استنباطی به تا یه و تحلیل دادههای بدست آموده پرداختوه شوده اسو ت . در سو توصویفی از

شاخصهای فراوانی) فراوانی ، درصد فراوانی،درصد تراکمی و …( و نمودار ستونی استفاده شده است و در

بخ استنباطی نی ضمن کمی سازی، از آزمو ن های آماری مانند آزمون های همبستگی و رگرسویون، بورای

بررسی فرضیه هااستفاده شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق :

1-5-1 سوال اصلی:

تا چه اندازه بیمه اتکایی در حفظ ثروت های ملی کشور موثر می باشد؟

2-5-1 سوالات فرعی :

  1. آیا واگذاری قراردادهای بیمه های باسرمایه بالادرحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  2. آیا تأمین پوششهای حواد فاجعه آمی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  3. آیا اف ای ظرفیت بیمه نامه نویسی درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟
  4. آیا توسعه عملیات بیمه گری درحفظ ثروتهای ملی کشورموثرند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر حفظ ثروت های ملی کشور  با فرمت ورد