ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت های دارای گواهینامه ی ایزو9000؛ مطالعه ی موردی (شرکت های استان گیلان)

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت های دارای گواهینامه ی ایزو9000؛ مطالعه ی موردی (شرکت های استان گیلان)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف تحقیق حاضر عبارت است از ارزیابی رابطه­ی نظریه­ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت­های دارای گواهینامه­ی ایزو9000؛ مطالعه­ی موردی: (شرکت­های استان گیلان). این تحقیق توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی یا زمینه­یابی، از نظر هدف کار­بردی است. جامعه­ی آماری این تحقیق، شامل شرکت­های دارای گواهینامه­ی ایزو9000 در استان گیلان است که حجم نمونه 78 شرکت می­باشد که با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند. در این تحقیق رابطه­ی بین (ارتباط با مشتریان، ارتباط با تأمین­کنندگان، فرآیندهای داخلی) با عملکرد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته­است. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده­است. روایی محتوایی پرسشنامه­ها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده­های جمع­آوری شده توسط نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت، در این راستا برای آزمون فرضیه­ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که بین ارتباط تأمین­کنندگان با عملکرد عملیاتی رابطه­ی معناداری وجود ندارد، سایر فرضیات (رابطه­ی فرآیندهای داخلی با عملکرد عملیاتی، ارتباط با مشتریان  با عملکرد عملیاتی، ارتباط با مشتریان با فرآیندهای داخلی، ارتباط با تأمین کنندگان با فرآیندهای داخلی و ارتباط با تأمین کنندگان و ارتباط با مشتریان)­ رابطه­ی مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه: ایزو9000، نظریه­ی وابستگی منابع، عملکرد عملیاتی، ارتباط با مشتریان، ارتباط با تأمین­کنندگان، فرآیندهای داخلی.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق:

 سؤال اصلی

آیا ارزیابی نظریه­ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی در رابطه دارد؟

 سؤالات فرعی:

  1. آیا گستره­ی فرآیندهای داخلی مبتنی بر اصول ایزو9000، با عملکرد عملیاتی رابطه دارد؟
  2. آیا گستره­ی ارتباط با مشتریان مبتنی بر اصول ایزو9000، با عملکرد عملیاتی رابطه دارد؟
  3. آیا گستره­ی ارتباط با مشتریان مبتنی بر اصول ایزو9000، با گستره­ی فرآیندهای داخلی که بر پایه­ی اصول ایزو9000 است، رابطه دارد؟
  4. آیا گستره­ی ارتباط با تأمین­کننده که مبتنی بر اصول ایزو 9000 است، با عملکرد عملیاتی رابطه دارد؟
  5. آیا گستره­ی روابط با تأمین­کننده که مبتنی بر اصول ایزو9000است، با گستره­ی فرآیندهای داخلی مبتنی براصول ایزو9000 رابطه دارد؟
  6. آیا یک پیوستگی میان ارتباط با تأمین­کنندگان و ارتباط با مشتریان، برای سازمان دارنده­ی گواهینامه­ی ایزو9000 وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان :  ارزیابی رابطه ی نظریه ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزو9000، با عملکرد عملیاتی شرکت های دارای گواهینامه ی ایزو9000؛ مطالعه ی موردی (شرکت های استان گیلان)  با فرمت ورد